ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (Self-Access Language Learning Center)

P1010818

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  เป็นบริการที่จัดให้กับนักศึกษา  บุคลากรและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่สนใจและต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1216  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1  การเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  โดยใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย Tell Me More เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและเลือกบทเรียนที่สนใจได้ด้วยตนเอง

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซท์ของสถาบันภาษาฯ  www.ilac.dusit.ac.th

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรม ILAC Speaking Club  เป็นกิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรม ILAC Reading Club  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากสื่อสิ่งพิมพ์

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรม  ILAC Theater  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการชมภาพยนตร์ตามเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้ในด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ

 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม Crossword  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกมต่อคำ

นักศึกษา  อาจารย์  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามและยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักงานของสถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม  อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1212

ดาวน์โหลด: ตารางกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559