การจัดสอบวัดทักษะภาษาจีน HSK และ HSKK


การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ILAC) ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี (CISSDU) ร่วมจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ทั้งการสอบข้อเขียน (HSK) ทั้ง 6 ระดับ และการสอบพูด (HSKK) ทั้ง 3 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. วันเวลารับสมัคร และวันเวลาสอบ

    2016 HSK Program

วันสอบ
考试日期
Test Dates
วันสุดท้ายที่รับสมัคร
报名截止日期 Deadline for Registration 
สถานที่สอบ 考试地点Test Place วันประกาศ
ผลสอบ
成绩公布日期
Date of Results Announced
กรุงเทพฯ
曼谷
Bangkok
สุพรรณบุรี素攀
Suphan
9 มกราคม
2559
1月9日
9th JAN
เสาร์
星期六
Sat. 
13 ธันวาคม 2558
2015年12月13日13thDEC 2015 
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open 
 16 กุมภาพันธ์ 2559
2月16日※
16thFEB
20 มีนาคม 2559
3月20日
20th MAR
อาทิตย์
星期日
Sun. 
22 กุมภาพันธ์ 2559
2月22日
22nd FEB
เปิดสอบ
Open 
เปิดสอบ
Open
20 เมษายน 2559
4月20日
20th APR 
21 พฤษภาคม2559
5月21日
21st MAY
เสาร์
星期六
Sat.
24 เมษายน 2559
4月24日
24th APR
เปิดสอบ
Open
21 มิถุนายน 2559
6月21日
21stJUN
12 มิถุนายน 2559
6月12日
12th JUN
อาทิตย์
周日
SUNDAY
16 พฤษภาคม 2559
5月16日
16th MAY
เปิดสอบ
Open
12 กรกฎาคม 2559
7月12日
12th JUL
16 กรกฎาคม 2559
7月16日
16th JUL
เสาร์
星期六
Sat.
19 มิถุนายน 2559
6月19日
19th JUN
เปิดสอบ
Open
16 สิงหาคม 2559
8月16日
16th AUG
11 กันยายน 2559
9月11日
11th SEP
อาทิตย์
星期日
Sun.
15 สิงหาคม 2559
8月15日
15th AUG
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
11 ตุลาคม 2559
10月11日
11th OCT
16 ตุลาคม 2559
10月16日
16th OCT
อาทิตย์
星期日
Sun.
19 กันยายน 2559
9月19日
19th SEP
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
16 พฤศจิกายน 2559
11月16日
16th NOV
12 พฤศจิกายน 2559
11月12日
12th NOV
เสาร์
星期六
Sat.
16 ตุลาคม 2559
10月16日
16th OCT
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
12 ธันวาคม 2559
12月12日
12th DEC
 4 ธันวาคม 2559
12月4日
4th DEC
อาทิตย์
星期日
Sun.
7 พฤศจิกายน 2559
11月7日
7th NOV
เปิดสอบ
Open
4 มกราคม 2560
2017年1月4日
4th JAN 2017

2016 HSKK Program

วันสอบ
考试日期
Test Dates
วันสุดท้ายที่รับสมัคร
报名截止日期 Deadline for Registration 
สถานที่สอบ 考试地点Test Place วันประกาศ
ผลสอบ
成绩公布日期
Date of Results Announced
กรุงเทพฯ
曼谷 Bangkok
สุพรรณบุรี素攀Suphan
20 มีนาคม 2559
3月20日
20th MAR
อาทิตย์
星期日
Sun. 
22 กุมภาพันธ์ 2559
2月22日
22nd FEB
เปิดสอบ
Open 
เปิดสอบ
Open
20 เมษายน 2559
4月20日
20th APR 
21 พฤษภาคม2559
5月21日
21st MAY
เสาร์
星期六
Sat.
24 เมษายน 2559
4月24日
24th APR
เปิดสอบ
Open
21 มิถุนายน 2559
6月21日
21stJUN
16 ตุลาคม 2559
10月16日
16th OCT
อาทิตย์
星期日
Sun.
19 กันยายน 2559
9月19日
19th SEP
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
16 พฤศจิกายน 2559
11月16日
16th NOV
 4 ธันวาคม 2559
12月4日
4th DEC
อาทิตย์
星期日
Sun.
7 พฤศจิกายน 2559
11月7日
7th NOV
เปิดสอบ
Open
4 มกราคม 2560
2017年1月4日
4th JAN 2017
 1. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
  ปรับตามประกาศ HANBAN ตั้งแต่การสอบเดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป
HSK สอบข้อเขียน HSKK สอบพูด
ภาษาจีนระดับ 1          500    บาท ระดับต้น          500     บาท
ภาษาจีนระดับ 2          700    บาท ระดับกลาง       700     บาท
ภาษาจีนระดับ 3          900     บาท ระดับสูง          800     บาท
ภาษาจีนระดับ 4          1200     บาท
ภาษาจีนระดับ 5          1,600   บาท
ภาษาจีนระดับ 6          2,000   บาท
 1. สถานที่จัดสอบ
  1) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
  2) สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

** รับบัตรเลขที่สอบภายในวันสอบ

 1. วันและเวลาสอบ

HSK

ช่วงเช้า
Morning Sessions
09:00-09:50 09:00-10:40 0900-11:15
ระดับ Levels 2 4 6
ช่วงบ่าย
Afternoon Sessions
13:30-14:05 13:30-14:55 13:30-15:30
ระดับ Levels 1 3 5

HSKK

เวลาโดยประมาณ 09:00 10:30 13:00
ระดับ Levels ต้น กลาง สูง

เวลาในการสอบ HSKK เป็นเวลาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนผู้เข้าสอบ กรุณาติดตามรายชื่อที่ประกาศบนเว็บไซต์สถาบันภาษาฯ ก่อนสอบอีกครั้งหนึ่ง

 1. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครสอบ
  1) ใบสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ หรือที่
  เว็บไซต์ http://www.confucius.dusit.ac.th
  2) รูปถ่ายสุภาพหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาขนาด 1½ นิ้ว จำนวน 2 รูป ด้าน
  หลังรูปให้เขียนชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
  3) สำเนาบัตรประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง
  4) หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ

ดาวน์โหลดใบสมัคร
unnamed  hskform                   
unnamed   hskkform

6. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา

 1. สถานที่รับสมัครเปิดรับสมัครสอบ 2 ทาง คือ

7.1 สมัครด้วยตนเอง

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่อยู่ :  อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1212 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300
เบอร์โทรศัพท์:  02-2445260-2 Fax : 02-244-5261

7.2 สมัครทางไปรษณีย์

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ หรือที่ http://www.confucius.dusit.ac.th
ส่งใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานการสมัคร ตามข้อ 5 ตามรายละเอียดดังนี้

1)   สมัครสอบ ณ ศูนย์สอบกรุงเทพฯ ส่งใบสมัครที่
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1212
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300

2)   สมัครสอบ ณ ศูนย์สอบสุพรรณบุรี ส่งใบสมัครที่

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
57 หมู่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า
ถนนป่าโมก-สุพรรณบุรี
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี SDU CONFUCIUS INSTITUTE เลขที่บัญชี 420-1-63405-7 สาขาย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

*โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครไว้เป็นหลักฐานในการสอบ

หมายเหตุ
1) วันสุดท้ายของการสมัครเพื่อสอบที่สถาบันภาษาฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์สอบกรุงเทพฯ ให้ยึดตามตารางที่ประกาศโดยสถาบันภาษาฯ บนเว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ เป็นหลัก
2) การสมัครทางไปรษณีย์ต้องแนบหลักฐานการโอนเงินมาด้วยทุกครั้ง สถาบันภาษาฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครที่ไม่มีหลักฐานการโอนเงินแนบมาด้วย
3) สถาบันภาษาฯ สงวนสิทธ์ไม่รับใบสมัครที่มาถึงสถาบันภาษาฯ หลังวันสุดท้ายของการสมัคร ให้ผู้สมัครติดต่อสถาบันภาษาฯ หากไม่พบรายชื่อผู้สมัครที่ประกาศบนเว็บไซต์ ทั้งนี้เงินค่าสมัครที่โอนผ่านธนาคารแล้วผู้สมัครสามารถเก็บไว้เป็นค่าสมัครสอบครั้งถัดไป หรือขอให้สถาบันขงจื่อโอนคืนโดยค่าโอนเป็นภาระของผู้สมัคร

 1. การประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ
  สถาบันภาษาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด ที่ประสงค์สอบ ณ ศูนย์สอบสถาบันภาษาฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ 3 – 4 วันก่อนสอบบนเว็บไชต์ของสถาบันภาษาฯ www.ilac.dusit.ac.th
 1. การสอบ
  1) ตรวจสอบห้องสอบผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ 3 – 4 วันก่อนวันสอบ
  2) ให้ผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาที่ประกาศอย่างน้อย 30 นาที หากการสอบได้เริ่มขึ้นแล้วจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
  3) นำบัตรประชาชนมาในการสอบทุกครั้ง
 1. การรับผลสอบ
  1)ในกรณีที่ผู้เข้าสอบต้องการให้ส่งผลทางไปรษณีย์จะมีค่าธรรมเนียม 50 บาท โดยสถาบันภาษาฯ จะใช้ที่อยู่ที่ผู้เข้าสอบเขียนไว้ที่ใบสมัครกรุณาเขียนด้วยลายมือบรรจงเพื่อผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบ
  2)สถาบันภาษาฯ จะเก็บผลสอบของผู้เข้าสอบที่แสดงความประสงค์มารับ ณ สถาบันภาษาฯ ไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากวันสอบ หากไม่มารับในระยะเวลาที่กำหนด สถาบันภาษาฯ จะส่งกลับสถาบันขงจื่อ สุพรรณบุรี  ทั้งนี้สถาบันภาษาฯ สงวนสิทธ์ไม่รับผิดชอบติดตามผลสอบที่มารับหลังระยะเวลาดังกล่าว
 2. ตรวจผลสอบวัดความรู้ภาษาจีนออนไลน์
  ที่ 
  www.chinesetest.cn
 1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  ที่อยู่ :  อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1212 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300 เบอร์โทรศัพท์:  02-2445260-2 Fax : 02-244-5261 เว็บไซต์ : www.ilac.dusit.ac.th

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
57 หมู่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า ถนนป่าโมก-สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี 72000 เบอร์โทรศัพท์:  035-969620 ext. 19519 Fax: 035-
969620 ext. 19522 หรือ 02-2418375 เว็บไซต์ :         http://www.confucius.dusit.ac.th
E-mail: cissdu@gmail.com