ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK) วันที่ 11 กันยายน 2559


สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่:  Namelist-HSK-2016-09-11

หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ:

1. บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต
2. ปากกา ดินสอ ยางลบ

เวลาในการทดสอบ:
1. HSK 1 สอบเวลา 13.30 – 14.05 น. ห้อง 1206

2. HSK 2 สอบเวลา 09.00 – 09.50 น. ห้อง 1207
3. HSK 3 สอบเวลา 13.30 – 14.55 น. ห้อง 1208
4. HSK 4 สอบเวลา 09.00 – 10.40 น. ห้อง 1208
5. HSK 5 สอบเวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง 1207
6. HSK 6 สอบเวลา 09.00 – 11.15 น. ห้อง 1206

ข้อปฏิบัติในการสอบ :
1. ผู้สอบจะต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที

2. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งสอบซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกำหนดให้เท่านั้น