การจัดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษโดยการสอบ TOEIC

toeic-testการจัดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษโดยการสอบ

สำหรับนักศึกษา :
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้บริการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษโดยการจัดสอบ TOEIC ตามความประสงค์ของคณะ/หลักสูตรวิชาต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ติดต่อประสานงานกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อแจ้งความจำนงในการจัดสอบ

1.1  รายละเอียดการจัดสอบ TOEIC
– ในการจัดสอบแต่ละครั้งจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบต้องไม่น้อยกว่า 30 คน
–  อัตราค่าสมัครสอบสำหรับนักศึกษาคนละ  1,000 บาท  ชำระในวันที่สมัคร
–  สมัครสอบด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่ตกลงกัน
– หลักฐานการสมัครสอบ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ  (แสดงทั้ง 2 บัตร)
–  ตรวจสอบรายชื่อ  เลขที่นั่งสอบ  และสถานที่สอบ  ก่อนการจัดสอบอย่างน้อย 2 วันทางเว็บไซต์ของสถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม  www.ilac.dusit.ac.th
–  ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าสอบอย่างเคร่งครัด  (จะแจ้งในวันที่รับสมัคร)
1.2  การรับผลการสอบ
–  ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถรับผลการสอบหลังการจัดสอบเสร็จสิ้น  ประมาณ 10 วันทำการ  และจะต้องมารับผลการสอบด้วยตนเอง ที่สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม เท่านั้น
–  กรณีไม่สามารถมารับด้วยตนเอง  ให้ทำหนังสือมอบอำนาจและลงนามในเอกสารให้ผู้อื่นมารับแทนได้  หากเกิดกรณีผลการสอบสูญหายทางสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

2. การประกาศขั้นตอน  รายละเอียดและกำหนดวัน  เวลา  ในการสมัครสอบและการจัดสอบทางเว็บไซต์ของสถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม
3. ดำเนินการจัดสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
–  กรณีผู้เข้ารับการทดสอบไม่สามารถมาสอบตามวันและเวลาที่กำหนด  สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม  จะไม่มีการคืนเงินและไม่สามารถเลื่อนการสอบได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สำหรับบุคลากรและอาจารย์ของมหาวิทยาลัย :
สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม จะให้บริการจัดสอบ TOEIC สำหรับบุคลากรและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยตามกำหนดการปีละประมาณ 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประกาศรับสมัครสอบ TOEIC สำหรับบุคลากรและอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ทางระบบ e-office  และเว็บไซต์สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม  www.ilac.dusit.ac.th
2. มีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการทดสอบไม่น้อยกว่า 30 คน
–  อัตราค่าสมัครสอบสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตคนละ ประมาณ 1,500-1,800 บาท  ชำระในวันที่สมัคร
–  สมัครสอบด้วยตนเอง ณ สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม  ภายในระยะเวลาที่กำหนด
–  หลักฐานการสมัครสอบ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวบุคลากรและบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ  (แสดงทั้ง 2 บัตร)
–  ตรวจสอบรายชื่อ  เลขที่นั่งสอบ  และสถานที่สอบ  ก่อนการจัดสอบอย่างน้อย 2 วันทางเว็บไซต์ของสถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม  www.ilac.dusit.ac.th
–  ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าสอบอย่างเคร่งครัด  (จะแจ้งในวันที่รับสมัคร)
การรับผลการสอบ
–  ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถรับผลการสอบหลังการจัดสอบเสร็จสิ้น  ประมาณ 10 วันทำการ  และจะต้องมารับผลการสอบด้วยตนเอง ที่สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรมเท่านั้น
–  กรณีไม่สามารถมารับด้วยตนเอง  ให้ทำหนังสือมอบอำนาจและลงนามในเอกสารให้ผู้อื่นมารับแทนได้  หากเกิดกรณีผลการสอบสูญหายทางสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การประกาศขั้นตอน  รายละเอียดและกำหนดวัน  เวลา  ในการสมัครสอบและการจัดสอบทางเว็บไซต์ของสถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม
ดำเนินการจัดสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
–  กรณีผู้เข้ารับการทดสอบไม่สามารถมาสอบตามวันและเวลาที่กำหนด  สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม  จะไม่มีการคืนเงินและไม่สามารถเลื่อนการสอบได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น