การบริการจัดอบรมศิลปะตะวันตก (บัลเล่ต์)

logo_sdu-balletจัดหลักสูตรสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ขึ้นไปหรืออายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจ โดยเปิดให้บริการปีละ 2 ครั้งตามภาคการศึกษา มีรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้

หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

วันเวลาอบรม

ค่าอบรม

จัดอบรมนาฏศิลป์ตะวันตก
(บัลเล่ต์)
สำหรับเยาวชน

หลักสูตรนี้จะเน้นการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจใน ร่างกายของเด็ก รวมไปถึงการสอนการเคลื่อนไหว และการควบคุมการเคลื่อนไหวของเด็ก โดยใช้ศิลปะการเต้นบัลเล่ต์เป็นหลักในการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานการใช้จินตนาการและความมั่นใจ ในการแสดงออกทางความคิดของเด็ก ให้เข้ากับการเรียนบัลเล่ต์ ในขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงการสอนระเบียบวินัยเบื้องต้นในการอยู่ร่วมกันของเด็กเพื่อให้มีการพัฒนาตามช่วงวัยที่เหมาะสมของเด็ก  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ครั้งละ 1 ชั่วโมง
1. วันพุธ
– 15.30-16.30 น.
– 16.30-17.30 น.
– 17.30-18.30 น.

2. วันพฤหัสบดี
– 15.30-16.30 น.
– 16.30-17.30 น.

หลักสูตร 12 ชั่วโมง

หลักสูตรละ
2,600 บาท