บริการจัดสอบวัดทักษะภาษาจีน HSK และ HSKK ประจำปี พ.ศ. 2560

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ILAC) ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี (CISSDU) ร่วมจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ทั้งการสอบข้อเขียน (HSK) ทั้ง 6 ระดับ และการสอบพูด (HSKK) ทั้ง 3 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. วันเวลารับสมัคร และวันเวลาสอบ

    2017 HSK Program

วันสอบ
考试日期
Test Dates
วันสุดท้ายที่รับสมัคร
报名截止日期 Deadline for Registration 
สถานที่สอบ 考试地点Test Place วันประกาศ
ผลสอบ
成绩公布日期
Date of Results Announced
กรุงเทพฯ
曼谷
Bangkok
สุพรรณบุรี素攀
Suphan
14 มกราคม 2017
1月14日

14th JAN.
เสาร์
周六

Sat.
18 ธันวาคม 2016
2016年12月18日
18th DEC. 2016
   เปิดสอบ
Open
21 กุมภาพันธ์ 2017
2月21日※

21th FEB.
12 กุมภาพันธ์ 2017
2月12日

12th FEB.
อาทิตย์
周日

Sun.
16 มกราคม 2017
1月16日

16th JAN.
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open 
12 มีนาคม 2017
3月12日

12th MAR.
19 มีนาคม 2017
3月19日

19th MAR
อาทิตย์
周日

Sun.
20 กุมภาพันธ์ 2017
2月20日

20th FEB.
   เปิดสอบ
Open
19 เมษายน 2017
4月19日

19th APR.
22 เมษายน 2017
4月22日

22th APR.
เสาร์
周六

Sat.
26 มีนาคม 2017
3月26日

26th MAR.
   เปิดสอบ
Open
22 พฤษภาคม 2017
5月22日

22th MAY
20 พฤษภาคม 2017
5月20日

20th MAY
วันเสาร์
周六

Sat.
23 เมษายน 2017
4月23日

23th APR.
เปิดสอบ
Ope 
เปิดสอบ
Open
20 มิถุนายน 2017
6月20日

20th JUN.
11 มิถุนายน 2017
6月11日

11th JUN.
อาทิตย์
周日

Sun.
15 พฤษภาคม 2517
5月15日

15th MAY
  เปิดสอบ
Open
11 กรกฎาคม 2017
7月11日

11th JUL.
15 กรกฎาคม 2017
7月15日 

15th JUL.
เสาร์
周六

Sat.
18 มิถุนายน 2017
6月18日

18th JUL.
เปิดสอบ
Ope 
 เปิดสอบ
Open
15 สิงหาคม 2017
8月15日

15th AUG.
12 สิงหาคม 2017
8月12日

12th AUG. 
เสาร์
周六

Sat.
16 กรกฎาคม 2017
7月16日

16th JUL.
  เปิดสอบ
Open
12 กันยายน 2017
9月12日

12th SEP. 
 17 กันยายน 2017
9月17日

17th SEP.
อาทิตย์
周日

Sun. 
21 สิงหาคม 2017
8月21日

21th AUG. 
เปิดสอบ
Ope 
 เปิดสอบ
Open
17 ตุลาคม 2017
10月17日

17th OCT. 
15 ตุลาคม 2017
10月15日

15th OCT.
อาทิตย์
周日

Sun. 
18 กันยายน 2017
9月18日

 18th SEP. 
  เปิดสอบ
Open
15 พฤศจิกายน 2017
11月15日

15th NOV.
11 พฤศจิกายน 2017
11月11日

11th NOV.  
เสาร์
周六

Sat.  
15 ตุลาคม 2017
10月15日

 15th OCT.
 เปิดสอบ
Open
 เปิดสอบ
Open
11 ธันวาคม 2017
12月11日

11th DEC.
3 ธันวาคม 2017
12月3日

3rd DEC. 
อาทิตย์
周日

 Sun.
6 พฤศจิกายน 2017
11月6日

6th NOV. 
   เปิดสอบ
Open
3 มกราคม 2018
2018年1月3日

3rd JAN. 2018  

2017 HSKK Program

วันสอบ
考试日期
Test Dates
วันสุดท้ายที่รับสมัคร
报名截止日期 Deadline for Registration 
สถานที่สอบ 考试地点Test Place วันประกาศ
ผลสอบ
成绩公布日期
Date of Results Announced
กรุงเทพฯ
曼谷 Bangkok
สุพรรณบุรี素攀Suphan
12 กุมภาพันธ์ 2560
2月12日

12th FEB.
อาทิตย์
周日

Sun.
16 มกราคม 2560
1月16日

16th JAN.
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
12 มีนาคม 2560
3月12日

12th MAR.
19 มีนาคม 2560
3月19日

19th MAR.
อาทิตย์
周日

Sun.
2 กุมภาพันธ์ 2560
2月20日

2nd FEB.
  เปิดสอบ
Open
19 เมษายน 2560
4月19日

19th APR.
20 พฤษภาคม 2560
5月20日

20th MAY
เสาร์
周六

Sat.
23 เมษายน 2560
4月23日

23th APR.
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
20 มิถุนายน 2560
6月20日

20th JUN.
15 กรกฎาคม 2560
7月15日

15th JUL.
เสาร์
周六

Sat.
18 มิถุนายน 2560
6月18日

18th JUN.
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
15 สิงหาคม 2560
8月15日

15th AUG.
15 ตุลาคม 2560
10月15日

15th OCT. 
 อาทิตย์
周日

Sun.
 18 กันยายน 2560
9月18日

18th SEP.
   เปิดสอบ
Open
15 พฤศจิกายน 2560
11月15日

15th NOV. 
3 ธันวาคม 2560
12月3日

3rd  DEC.
อาทิตย์
周日

Sun.
6 พฤศจิกายน 2560
11月6日

6th NOV.
   เปิดสอบ
Open
3 มกราคม 2561
2018年1月3日

3rd JAN. 2018
 1. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
  ปรับตามประกาศ HANBAN ตั้งแต่การสอบเดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป
HSK สอบข้อเขียน HSKK สอบพูด
ภาษาจีนระดับ 1             500    บาท ระดับต้น          500     บาท
ภาษาจีนระดับ 2             700    บาท ระดับกลาง       700     บาท
ภาษาจีนระดับ 3             900    บาท ระดับสูง           800     บาท
ภาษาจีนระดับ 4          1,200    บาท
ภาษาจีนระดับ 5          1,600    บาท
ภาษาจีนระดับ 6          2,000    บาท
 1. สถานที่จัดสอบ
  1) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
  2) สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

** รับบัตรเลขที่สอบภายในวันสอบ

 1. วันและเวลาสอบ

HSK

ช่วงเช้า
Morning Sessions
09:00 – 09:50 09:00 – 10:40 0900 – 11:15
ระดับ Levels 2 4 6
ช่วงบ่าย
Afternoon Sessions
13:30 – 14:05 13:30 – 14:55 13:30 – 15:30
ระดับ Levels 1 3 5

HSKK

เวลาโดยประมาณ 09:00 10:30 13:00
ระดับ Levels ต้น กลาง สูง

เวลาในการสอบ HSKK เป็นเวลาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนผู้เข้าสอบ กรุณาติดตามรายชื่อที่ประกาศบนเว็บไซต์สถาบันภาษาฯ ก่อนสอบอีกครั้งหนึ่ง

 1. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครสอบ
  1) ใบสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ หรือที่
  เว็บไซต์ http://www.confucius.dusit.ac.th
  2) รูปถ่ายสุภาพหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาขนาด 1½ นิ้ว จำนวน 2 รูป ด้าน
  หลังรูปให้เขียนชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
  3) สำเนาบัตรประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง
  4) หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ

ดาวน์โหลดใบสมัคร
unnamed HSKform                
unnamed   HSKKform

6. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา

 1. สถานที่รับสมัครเปิดรับสมัครสอบ 2 ทาง คือ

7.1 สมัครด้วยตนเอง

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่อยู่ :  อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1212 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300
เบอร์โทรศัพท์:  02-2445260-2 Fax : 02-244-5261

7.2 สมัครทางไปรษณีย์

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ หรือที่ http://www.confucius.dusit.ac.th
ส่งใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานการสมัคร ตามข้อ 5 ตามรายละเอียดดังนี้

1)   สมัครสอบ ณ ศูนย์สอบกรุงเทพฯ ส่งใบสมัครที่
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1212
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300

2)   สมัครสอบ ณ ศูนย์สอบสุพรรณบุรี ส่งใบสมัครที่

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
57 หมู่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า
ถนนป่าโมก-สุพรรณบุรี
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี SDU CONFUCIUS INSTITUTE เลขที่บัญชี 420-1-63405-7 สาขาย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

*โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครไว้เป็นหลักฐานในการสอบ

หมายเหตุ
1) วันสุดท้ายของการสมัครเพื่อสอบที่สถาบันภาษาฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์สอบกรุงเทพฯ ให้ยึดตามตารางที่ประกาศโดยสถาบันภาษาฯ บนเว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ เป็นหลัก
2) การสมัครทางไปรษณีย์ต้องแนบหลักฐานการโอนเงินมาด้วยทุกครั้ง สถาบันภาษาฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครที่ไม่มีหลักฐานการโอนเงินแนบมาด้วย
3) สถาบันภาษาฯ สงวนสิทธ์ไม่รับใบสมัครที่มาถึงสถาบันภาษาฯ หลังวันสุดท้ายของการสมัคร ให้ผู้สมัครติดต่อสถาบันภาษาฯ หากไม่พบรายชื่อผู้สมัครที่ประกาศบนเว็บไซต์ ทั้งนี้เงินค่าสมัครที่โอนผ่านธนาคารแล้วผู้สมัครสามารถเก็บไว้เป็นค่าสมัครสอบครั้งถัดไป หรือขอให้สถาบันขงจื่อโอนคืนโดยค่าโอนเป็นภาระของผู้สมัคร

 1. การประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ
  สถาบันภาษาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด ที่ประสงค์สอบ ณ ศูนย์สอบสถาบันภาษาฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ 3 – 4 วันก่อนสอบบนเว็บไชต์ของสถาบันภาษาฯ www.ilac.dusit.ac.th
 1. การสอบ
  1) ตรวจสอบห้องสอบผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ 3 – 4 วันก่อนวันสอบ
  2) ให้ผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาที่ประกาศอย่างน้อย 30 นาที หากการสอบได้เริ่มขึ้นแล้วจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
  3) นำบัตรประชาชนมาในการสอบทุกครั้ง
 1. การรับผลสอบ
  1)ในกรณีที่ผู้เข้าสอบต้องการให้ส่งผลทางไปรษณีย์จะมีค่าธรรมเนียม 50 บาท โดยสถาบันภาษาฯ จะใช้ที่อยู่ที่ผู้เข้าสอบเขียนไว้ที่ใบสมัครกรุณาเขียนด้วยลายมือบรรจงเพื่อผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบ
  2)สถาบันภาษาฯ จะเก็บผลสอบของผู้เข้าสอบที่แสดงความประสงค์มารับ ณ สถาบันภาษาฯ ไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากวันสอบ หากไม่มารับในระยะเวลาที่กำหนด สถาบันภาษาฯ จะส่งกลับสถาบันขงจื่อ สุพรรณบุรี  ทั้งนี้สถาบันภาษาฯ สงวนสิทธ์ไม่รับผิดชอบติดตามผลสอบที่มารับหลังระยะเวลาดังกล่าว
 2. ตรวจผลสอบวัดความรู้ภาษาจีนออนไลน์
  ที่ 
  www.chinesetest.cn
 1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  ที่อยู่ :  อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1212 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300 เบอร์โทรศัพท์:  02-2445260-2 Fax : 02-244-5261 เว็บไซต์ : www.ilac.dusit.ac.th

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
57 หมู่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า ถนนป่าโมก-สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี 72000 เบอร์โทรศัพท์:  035-969620 ext. 19519 Fax: 035-
969620 ext. 19522 หรือ 02-2418375 เว็บไซต์ :         http://www.confucius.dusit.ac.th
E-mail: cissdu@gmail.com