ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559


สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่:  รายชื่อผู้สมัครสอบ HSK

หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ:

1. บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต
2. ปากกา ดินสอ ยางลบ

เวลาในการทดสอบ:
1. HSK 1 สอบเวลา 13.30 – 14.05 น. ณ อาคาร 2 ชั้น 5 ห้อง 253 

2. HSK 2 สอบเวลา 09.00 – 09.50 น. ณ อาคาร 2 ชั้น 5 ห้อง 253
3. HSK 3 สอบเวลา 13.30 – 14.55 น. ณ อาคาร 2 ชั้น 5 ห้อง 254
4. HSK 4 สอบเวลา 09.00 – 10.40 น. ณ อาคาร 2 ชั้น 5 ห้อง 254
5. HSK 5 สอบเวลา 13.30 – 15.30 น. ณ อาคาร 2 ชั้น 5 ห้อง 255
6. HSKK 6 สอบเวลา 09.00 – 11.15 น. ณ อาคาร 2 ชั้น 5 ห้อง 255

ข้อปฏิบัติในการสอบ :
1. ผู้สอบจะต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที

2. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งสอบซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกำหนดให้เท่านั้น