ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษทดสอบภาษาอังกฤษวันที่ 19 ธันวาคม 2559

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ รายชื่อนักศึกษาสอบ SDU-TEST

16

หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ:
1. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวนักศึกษา
2. ปากกา ดินสอ ยางลบ

เวลาในการทดสอบ:
สอบเวลา 09.30 – 11.30 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1207 และ 1208

ข้อปฏิบัติในการสอบ :
1. ผู้สอบจะต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที

2. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งสอบซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกำหนดให้เท่านั้น