อบรมภาษาจีนให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฟรี!!!

1485390684072

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เปิดอบรมภาษาจีนให้แก่บุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฟรี!!!

อบรมโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาจากสถาบันขงจื่อของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

ระยะเวลาอบรม: ๓๑ มกราคม ถึง ๖ เมษายน ๒๕๖๐ (จำนวน ๓๐ ชั่วโมง)

เวลาเรียน: ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.

สถานที่รับสมัครและอบรม: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ