ประกาศรายชื่อนักศึกษาทดสอบภาษาอังกฤษวันที่ 30 มกราคม 2560

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ รายชื่อนักศึกษาสอบภาษาอังกฤษ

Picture15

หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ:
1. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวนักศึกษา

2. ปากกา ดินสอ ยางลบ

เวลาในการทดสอบ:
สอบเวลา 09.30 – 11.00 น. ณ อาคาร 11 ชั้น 7 ห้อง 11701

ข้อปฏิบัติในการสอบ :
1. ผู้สอบจะต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที

2. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งสอบซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกำหนดให้เท่านั้น