บริการจัดสอบวัดทักษะภาษาจีน HSK และ HSKK ประจำปี พ.ศ. 2561

การจัดสอบวัดทักษะภาษาจีน HSK และ HSKK ประจำปี พ.ศ. 2561

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ILAC) ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี (CISSDU) ร่วมจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ทั้งการสอบข้อเขียน (HSK) ทั้ง 6 ระดับ และการสอบพูด (HSKK) ทั้ง 3 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. วันเวลารับสมัคร และวันเวลาสอบ
  2018 HSK Program
วันสอบ
考试日期
Test Dates
วันสุดท้ายที่รับสมัคร
报名截止日期
Deadline for Registration 
สถานที่สอบ
考试地点
Test Place
วันประกาศผลสอบ
成绩公布日期
Date of Results Announced
      กรุงเทพฯ
曼谷
Bangkok
สุพรรณบุรี
素攀

Suphan
 
20 มกราคม 61
1月20日
JAN 20
เสาร์
周六
SAT
24 ธันวาคม 60
2017年12月24日
DEC 24, 2017
  เปิดสอบ
Open
27 กุมภาพันธ์ 61
2月27日※
FEB 27
11 กุมภาพันธ์ 61
2月11日
FEB 11
อาทิตย์
周日
SUN
15 มกราคม 61
1月15日
JAN 15
  เปิดสอบ
Open
18 มีนาคม 61
3月18日※
MAR 18
24 มีนาคม 61
3月24日
MAR 24
เสาร์
周六
SAT
25 กุมภาพันธ์ 61
2月25日
FEB 25
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
24 เมษายน 61
4月24日
APR 24
22 เมษายน 61
4月22日
APR 22
อาทิตย์
周日
SUN
26 มีนาคม 61
3月26日
MAR 26
  เปิดสอบ
Open
22 พฤษภาคม 61
5月22日
MAY 22
19 พฤษภาคม 61
5月19日
MAY 19
เสาร์
周六
SAT
22 เมษายน 61
4月22日
APR 22
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
19 มิถุนายน 61
6月19日
JUN 19
10 มิถุนายน 61
6月10日
JUN 10
อาทิตย์
周日
SUN
14 พฤษภาคม 61
5月14日
MAY 14
  เปิดสอบ
Open
10 กรกฎาคม 61
7月10日
JUL 10
14 กรกฎาคม 61
7月14日
JUL 14
เสาร์
周六
SAT
17 มิถุนายน 61
6月17日
JUN 17
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
14 สิงหาคม 61
8月14日
AUG 14
18 สิงหาคม 61
8月18日
AUG 18
เสาร์
周六
SAT
22 กรกฎาคม 61
7月22日
JUL 22
  เปิดสอบ
Open
18 กันยายน 61
9月18日
SEP 18
16 กันยายน 61
9月16日
SEP 16
อาทิตย์
周日
SUN
20 สิงหาคม 61
8月20日
AUG 20
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
16 ตุลาคม 61
10月16日
OCT 16
14 ตุลาคม 61
10月14日
OCT 14
อาทิตย์
周日
SUN
17 กันยายน 61
9月17日
SEP 17
  เปิดสอบ
Open
14 พฤศจิกายน 61
11月14日
NOV 14
10 พฤศจิกายน 61
11月10日
NOV 10
เสาร์
周六
SAT
14 ตุลาคม 61
10月14日
OCT 14
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
10 ธันวาคม 61
12月10日
DEC 10
2 ธันวาคม 61
12月2日
DEC 2
อาทิตย์
周日
SUN
5 พฤศจิกายน 61
11月5日
NOV 5
  เปิดสอบ
Open
2 มกราคม 62
2019年1月2日
JAN 2, 2019

 2018 HSKK Program

วันสอบ
考试日期
Test Dates
วันสุดท้ายที่รับสมัคร
报名截止日期 Deadline for Registration 
สถานที่สอบ
考试地点
Test Place
วันประกาศผลสอบ
成绩公布日期
Date of Results Announced
      กรุงเทพฯ
曼谷 Bangkok
สุพรรณบุรี素攀Suphan  
11 กุมภาพันธ์ 61
2月11日
FEB 11
อาทิตย์
周日
SUN
15 มกราคม 61
1月15日
JAN 15
  เปิดสอบ
Open
18 มีนาคม 61
3月18日※
MAR 18
24 มีนาคม 61
3月24日
MAR 24
เสาร์
周六
SAT
25 กุมภาพันธ์ 61
2月25日
FEB 25
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
24 เมษายน 61
4月24日
APR 24
19 พฤษภาคม 61
5月19日
MAY 19
เสาร์
周六
SAT
22 เมษายน 61
4月22日
APR 22
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
19 มิถุนายน 61
6月19日
JUN 19
14 กรกฎาคม 61
7月14日
JUL 14
เสาร์
周六
SAT
17 มิถุนายน 61
6月17日
JUN 17
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
14 สิงหาคม 61
8月14日
AUG 14
14 ตุลาคม 61
10月14日
OCT 14
อาทิตย์
周日
SUN
17 กันยายน 61
9月17日
SEP 17
  เปิดสอบ
Open
14 พฤศจิกายน 61
11月14日
NOV 14
2 ธันวาคม 61
12月2日
DEC 2
อาทิตย์
周日
SUN
5 พฤศจิกายน 61
11月5日
NOV 5
  เปิดสอบ
Open
2 มกราคม 62
2019年1月2日
JAN 2, 2019
 1. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
  ปรับตามประกาศHANBAN ตั้งแต่การสอบเดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป
HSK สอบข้อเขียน HSKK สอบพูด
ภาษาจีนระดับ 1             500    บาท ระดับต้น          500     บาท
ภาษาจีนระดับ 2             700    บาท ระดับกลาง       700     บาท
ภาษาจีนระดับ 3             900    บาท ระดับสูง           800     บาท
ภาษาจีนระดับ 4          1,200    บาท
ภาษาจีนระดับ 5          1,600    บาท
ภาษาจีนระดับ 6          2,000    บาท
 1. สถานที่จัดสอบ
  1) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
  2) สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
  ** รับบัตรเลขที่สอบภายในวันสอบ
 1. วันและเวลาสอบ
  HSK
ช่วงเช้า
Morning Sessions
09:00 – 09:50 09:00 – 10:40 09:00 – 11:15
ระดับ Levels 2 4 6
ช่วงบ่าย
Afternoon Sessions
13:30 – 14:05 13:30 – 14:55 13:30 – 15:30
ระดับ Levels 1 3 5

HSKK

เวลาโดยประมาณ 16:30 17:00 17:30
ระดับ Levels ต้น กลาง สูง

เวลาในการสอบ HSKK เป็นเวลาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนผู้เข้าสอบ กรุณาติดตามรายชื่อที่ประกาศบนเว็บไซต์สถาบันภาษาฯ ก่อนสอบอีกครั้งหนึ่ง

 1. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครสอบ
  1) ใบสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่หรือที่
  เว็บไซต์ http://www.confucius.dusit.ac.th
  2) รูปถ่ายสุภาพหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาขนาด 1½ นิ้ว จำนวน 2 รูป ด้าน
  หลังรูปให้เขียนชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
  3) สำเนาบัตรประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง
  4) หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ

     ดาวน์โหลดใบสมัคร
hskform              hskkform

 1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
  ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา
 1. สถานที่รับสมัครเปิดรับสมัครสอบ2 ทาง คือ
  7.1 สมัครด้วยตนเอง
  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  ที่อยู่ :  อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1212 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300
  เบอร์โทรศัพท์:  02-2445260-2 Fax : 02-244-5261

7.2 สมัครทางไปรษณีย์
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ หรือที่ http://www.confucius.dusit.ac.th
ส่งใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานการสมัคร ตามข้อ 5 ตามรายละเอียดดังนี้

1)   สมัครสอบ ณ ศูนย์สอบกรุงเทพฯ ส่งใบสมัครที่
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1212
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300

2)   สมัครสอบ ณ ศูนย์สอบสุพรรณบุรี ส่งใบสมัครที่
สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
57 หมู่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า
ถนนป่าโมก-สุพรรณบุรี
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี SDU CONFUCIUS INSTITUTE เลขที่บัญชี 420-1-63405-7 สาขาย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
*โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครไว้เป็นหลักฐานในการสอบ

หมายเหตุ
1) วันสุดท้ายของการสมัครเพื่อสอบที่สถาบันภาษาฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์สอบกรุงเทพฯ ให้ยึดตามตารางที่ประกาศโดยสถาบันภาษาฯ บนเว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ เป็นหลัก
2) การสมัครทางไปรษณีย์ต้องแนบหลักฐานการโอนเงินมาด้วยทุกครั้ง สถาบันภาษาฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครที่ไม่มีหลักฐานการโอนเงินแนบมาด้วย
3) สถาบันภาษาฯ สงวนสิทธ์ไม่รับใบสมัครที่มาถึงสถาบันภาษาฯ หลังวันสุดท้ายของการสมัคร ให้ผู้สมัครติดต่อสถาบันภาษาฯ หากไม่พบรายชื่อผู้สมัครที่ประกาศบนเว็บไซต์ ทั้งนี้เงินค่าสมัครที่โอนผ่านธนาคารแล้วผู้สมัครสามารถเก็บไว้เป็นค่าสมัครสอบครั้งถัดไป หรือขอให้สถาบันขงจื่อโอนคืนโดยค่าโอนเป็นภาระของผู้สมัคร

 1. การประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ
  สถาบันภาษาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด ที่ประสงค์สอบ ณ ศูนย์สอบสถาบันภาษาฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ 3 – 4 วันก่อนสอบบนเว็บไชต์ของสถาบันภาษาฯ http://ilac.dusit.ac.th
 2. การสอบ
  1) ตรวจสอบห้องสอบผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ 3 – 4 วันก่อนวันสอบ
  2) ให้ผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาที่ประกาศอย่างน้อย 30 นาที หากการสอบได้เริ่มขึ้นแล้วจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
  3) นำบัตรประชาชนมาในการสอบทุกครั้ง
 3. การรับผลสอบ
  1)ในกรณีที่ผู้เข้าสอบต้องการให้ส่งผลทางไปรษณีย์จะมีค่าธรรมเนียม 50 บาท โดยสถาบันภาษาฯ จะใช้ที่อยู่ที่ผู้เข้าสอบเขียนไว้ที่ใบสมัครกรุณาเขียนด้วยลายมือบรรจงเพื่อผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบ
  2)สถาบันภาษาฯ จะเก็บผลสอบของผู้เข้าสอบที่แสดงความประสงค์มารับ ณ สถาบันภาษาฯ ไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากวันสอบ หากไม่มารับในระยะเวลาที่กำหนด สถาบันภาษาฯ จะส่งกลับสถาบันขงจื่อ สุพรรณบุรี  ทั้งนี้สถาบันภาษาฯ สงวนสิทธ์ไม่รับผิดชอบติดตามผลสอบที่มารับหลังระยะเวลาดังกล่าว
 4. ตรวจผลสอบวัดความรู้ภาษาจีนออนไลน์ ที่ http://chinesetest.cn
 5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  ที่อยู่ : อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1212 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300 เบอร์โทรศัพท์:  02-2445260-2 Fax : 02-244-5261 เว็บไซต์: http://ilac.dusit.ac.th

    สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
    57 หมู่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า ถนนป่าโมก-สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี 72000 เบอร์โทรศัพท์:  035-969620 ext. 19519 Fax: 035-969620 ext. 19522 หรือ
02-2418375 เว็บไซต์:   http://www.confucius.dusit.ac.th
E-mail: cissdu@gmail.com