ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดาวน์โหลดข้อมูล: ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK) วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่ หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ: 1. บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 2. ปากกา ดินสอ ยางลบ เวลาในการทดสอบ: HSK: 1. HSK 1: สอบเวลา 13.30 – 14.05

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษแบบโทอิค (TOEIC)

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษแบบโทอิค (TOEIC) สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2244-5260-2 ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่

รับสมัครคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ ฟรี! สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ ฟรี! สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สมัครออนไลน์ที่ https://bit.ly/2zggyP7 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2244-5260-2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ TOEIC วันที่ 1 กันยายน 2561

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่  รายชื่อผู้เข้าทดสอบโทอิค (TOEIC) ข้อตกลงในการเข้าสอบ 1. ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา และ บัตรประชาชน (ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน) ทั้ง 2 บัตร และต้องเห็นภาพใบหน้าบุคคลชัดเจน 2. ผู้สอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน 3.

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดสอบภาษาอังกฤษแบบโทอิค (TOEIC)

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษแบบโทอิค (TOEIC) สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2244-5260-2

History

ประวัติของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 จากการยุบรวม สำนักศิลปวัฒนธรรม และ ศูนย์ภาษา เข้าด้วยกัน มีภารกิจ คือ พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างประเทศ ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริม พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมสวนดุสิต