ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ TOEIC วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ TOEIC 25 กุมภาพันธ์ 2560 ข้อตกลงในการเข้าสอบ 1. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง และ บัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับจริงมาในวันสอบ 2. ผู้สอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน 3. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกำหนดให้เท่านั้น 4.

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK, HSKK) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่:  รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบภาษาจีน (HSK, HSKK) หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ: 1. บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 2. ปากกา ดินสอ ยางลบ เวลาในการทดสอบ: HSK: 1. HSK 1: สอบเวลา 13.30 – 14.05

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจทดสอบ TOEIC วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ รายชื่อนักศึกษาทดสอบ TOEIC ข้อตกลงในการเข้าสอบ 1. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง และ บัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับจริงมาในวันสอบ 2. ผู้สอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน 3. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกำหนดให้เท่านั้น 4. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทดสอบภาษาอังกฤษวันที่ 30 มกราคม 2560

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ รายชื่อนักศึกษาสอบภาษาอังกฤษ หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ: 1. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวนักศึกษา 2. ปากกา ดินสอ ยางลบ เวลาในการทดสอบ: สอบเวลา 09.30 – 11.00 น. ณ อาคาร 11 ชั้น 7

อบรมภาษาจีนให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฟรี!!!

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เปิดอบรมภาษาจีนให้แก่บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฟรี!!! อบรมโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาจากสถาบันขงจื่อของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ระยะเวลาอบรม: ๓๑ มกราคม ถึง ๖ เมษายน ๒๕๖๐ (จำนวน ๓๐ ชั่วโมง) เวลาเรียน: ทุกวันอังคาร

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกาศให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย “Darmasiswa Scholarship Program” (Non Degree) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐/๒๕๖๑ เพื่อเรียนภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) รวมถึงศิลปะและวัฒนธรรม โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง ๑๗–๓๕ ปี สถานภาพโสด สุขภาพแข็งแรง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษทดสอบภาษาอังกฤษวันที่ 19 ธันวาคม 2559

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ รายชื่อนักศึกษาสอบ SDU-TEST หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ: 1. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวนักศึกษา 2. ปากกา ดินสอ ยางลบ เวลาในการทดสอบ: สอบเวลา 09.30 – 11.30 น. ณ อาคาร 1 ชั้น

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจการท่องเที่ยวทดสอบภาษาอังกฤษวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ Namelist for SDU – TEST

การจัดสอบ TOEIC ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามรายละเอียดดังนี้ ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่:  รายชื่อผู้สมัครสอบ HSK หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ: 1. บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 2. ปากกา ดินสอ ยางลบ เวลาในการทดสอบ: 1. HSK 1 สอบเวลา 13.30 – 14.05 น. ณ