ติดต่อเรา

SDU2016-มสด สีสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
อาคาร ๑ ชั้น ๒ ห้อง ๑๒๑๒
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๒๙๕ ถนน นครราชสีมา
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
เบอร์โทรศัพท์: ๐๒ ๒๔๔ ๕๒๖๐ - ๒
๐๒ ๒๔๔ ๕๓๕๐ - ๑
Mail: ilac.dusit@hotmail.com
Facebook: www.facebook.com/ilacatdusit