ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (Self-Access Language Learning Center)

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  เป็นบริการที่จัดให้กับนักศึกษา  บุคลากรและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่สนใจและต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1216  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมที่ 1  การเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  โดยใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย Tell Me More เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและเลือกบทเรียนที่สนใจได้ด้วยตนเอง กิจกรรมที่