ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK & HSKK) วันที่ 16 ตุลาคม 2559

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่:  Namelist-16-10-2016 หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ: 1. บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 2. ปากกา ดินสอ ยางลบ เวลาในการทดสอบ: 1. HSK 1 สอบเวลา 13.30 – 14.05 น. ห้อง 1206

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับสมัครอบรมบัลเล่ต์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมบัลเล่ต์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป เริ่มเรียน 16 พฤศจิกายน 2559 – 9 กุมภาพันธ์ 2560 หลักสูตร 12 ชั่วโมง ค่าเรียน