History

ประวัติของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 จากการยุบรวม สำนักศิลปวัฒนธรรม และ ศูนย์ภาษา เข้าด้วยกัน มีภารกิจ คือ พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างประเทศ ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริม พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมสวนดุสิต