Month: January 2020

ประกาศ! รายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 (รอบเช้า)

ดาวน์โหลดรายชื่อ     ที่นี่ ข้อตกลงในการเข้าสอบ 1) ผู้เข้าสอบจะต้องแสดง บัตรประจำตัวนักศึกษา และ บัตรประชาชน (ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน)  ทั้ง 2 บัตร และต้องเห็นภาพใบหน้าบุคคลชัดเจน หากหลักฐานไม่ครบจะไม่สามารถเข้าสอบและรับผลสอบได้2) หากมีเหล็กดามอยู่ภายในตัวเนื่องจาก แขน ขาหัก ต้องนำใบรับรองแพทย์มาในวันสอบด้วย3) ผู้สอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน หากมาสายจะหมดสิทธิ์สอบ4) เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดให้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบกระบวนการสอบจะเสร็จสิ้น5) ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ทุกชนิดเข้าห้องสอบ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่รับผิดชอบกรณีสูญหาย6) ในวันสอบให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น7) ผู้เข้าสอบสามารถฝากสัมภาระได้ที่ห้อง 1216 อาคาร 1 ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา  08.00 น. เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0 2244 5260 – 1

ประกาศ! รายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 (รอบบ่าย)

ดาวน์โหลดรายชื่อ     ที่นี่ ข้อตกลงในการเข้าสอบ 1) ผู้เข้าสอบจะต้องแสดง บัตรประจำตัวนักศึกษา และ บัตรประชาชน (ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน)  ทั้ง 2 บัตร และต้องเห็นภาพใบหน้าบุคคลชัดเจน หากหลักฐานไม่ครบจะไม่สามารถเข้าสอบและรับผลสอบได้2) หากมีเหล็กดามอยู่ภายในตัวเนื่องจาก แขน ขาหัก ต้องนำใบรับรองแพทย์มาในวันสอบด้วย3) ผู้สอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน หากมาสายจะหมดสิทธิ์สอบ4) เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดให้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบกระบวนการสอบจะเสร็จสิ้น5) ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ทุกชนิดเข้าห้องสอบ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่รับผิดชอบกรณีสูญหาย6) ในวันสอบให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น7) ผู้เข้าสอบสามารถฝากสัมภาระได้ที่ห้อง 1216 อาคาร 1 ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา  12.00 น. เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0 2244 5260 – 1

ประกาศ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ประกาศ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การบูรณาการโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online” สำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เต็มแล้ว ค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ #iLacSuanDusitUniversity #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทดสอบภาษาอังกฤษ (SDU-TEST) วันที่ 18 มกราคม 2563

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สมัครสอบ  ที่นี่  หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ:1. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวนักศึกษา 2. ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ เวลาในการทดสอบ:สอบเวลา 09.30 – 11.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1108 และ 1109 ข้อปฏิบัติในการสอบ :1. ผู้สอบจะต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที 2. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งสอบซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกำหนดให้เท่านั้น หมายเหตุ: กรุณาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK & HSKK) วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ  ที่นี่ หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ:1. บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 2. ปากกา ดินสอ ยางลบ เวลาในการทดสอบ:HSK 3: สอบเวลา 13.30-14.55 น. ณ ห้อง 1216 อาคาร 1 ชั้น 2 HSKK 1: สอบเวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้อง 1216 อาคาร 1 ชั้น 2 ข้อปฏิบัติในการสอบ :1. ผู้สอบจะต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที 2. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งสอบซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกำหนดให้เท่านั้น หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมีการจัดงานสำหรับบุคคลทั่วไปจึงไม่สะดวกให้บริการที่จอดรถสำหรับผู้เข้าสอบขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศ! รายชื่อนักศึกษาเข้าทดสอบ TOEIC วันที่ 11 มกราคม 2563 (รอบบ่าย)

ดาวน์โหลดรายชื่อ     ที่นี่ ข้อตกลงในการเข้าสอบ 1) ผู้เข้าสอบจะต้องแสดง บัตรประจำตัวนักศึกษา และ บัตรประชาชน (ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน)  ทั้ง 2 บัตร และต้องเห็นภาพใบหน้าบุคคลชัดเจน หากหลักฐานไม่ครบจะไม่สามารถเข้าสอบและรับผลสอบได้2) หากมีเหล็กดามอยู่ภายในตัวเนื่องจาก แขน ขาหัก ต้องนำใบรับรองแพทย์มาในวันสอบด้วย3) ผู้สอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน หากมาสายจะหมดสิทธิ์สอบ4) เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดให้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบกระบวนการสอบจะเสร็จสิ้น5) ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ทุกชนิดเข้าห้องสอบ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่รับผิดชอบกรณีสูญหาย6) ในวันสอบให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2244 5260 – 2

ประกาศ! รายชื่อนักศึกษาเข้าทดสอบ TOEIC วันที่ 11 มกราคม 2563 (รอบเช้า)

ดาวน์โหลดรายชื่อ     ที่นี่ ข้อตกลงในการเข้าสอบ 1) ผู้เข้าสอบจะต้องแสดง บัตรประจำตัวนักศึกษา และ บัตรประชาชน (ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน)  ทั้ง 2 บัตร และต้องเห็นภาพใบหน้าบุคคลชัดเจน หากหลักฐานไม่ครบจะไม่สามารถเข้าสอบและรับผลสอบได้2) หากมีเหล็กดามอยู่ภายในตัวเนื่องจาก แขน ขาหัก ต้องนำใบรับรองแพทย์มาในวันสอบด้วย3) ผู้สอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน หากมาสายจะหมดสิทธิ์สอบ4) เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดให้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบกระบวนการสอบจะเสร็จสิ้น5) ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ทุกชนิดเข้าห้องสอบ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่รับผิดชอบกรณีสูญหาย6) ในวันสอบให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0 2244 5260 – 2

บริการจัดสอบวัดทักษะภาษาจีน HSK และ HSKK ประจำปี พ.ศ. 2563

การจัดสอบวัดทักษะภาษาจีน HSK และ HSKK ประจำปี พ.ศ. 2563 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ILAC) ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี (CISSDU) ร่วมจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ทั้งการสอบข้อเขียน (HSK) ทั้ง 6 ระดับ และการสอบพูด (HSKK) ทั้ง 3 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันเวลารับสมัคร และวันเวลาสอบ2020 HSK Program วันสอบ 考试日期 Test Dates วันสุดท้ายที่รับสมัคร 报名截止日期Deadline for Registration  สถานที่สอบ考试地点Test Place วันประกาศผลสอบ 成绩公布日期 Date of Results Announced       กรุงเทพฯ 曼谷 Bangkok สุพรรณบุรี素攀 […]

Skip to toolbar