Home


ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่  รายชื่อนักศึกษาอบรม TOEIC 3

หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเตรียมดินสอ 2B มาในวันแรกของการอบรม
เนื่องจากจะมีการทดสอบเพื่อวัดผลก่อนการเรียน (Pre-test)