ใบสมัครอบรม

ระหว่างวันที่ 17,24 - 25 มิถุนายน 2560 (เวลา 09.00-16.00 น.)
1. รายละเอียดผู้สมัคร
คำนำหน้า
ชื่อ นามสกุล
  รหัสนักศึกษา    
  กำลังศึกษาชั้นปี จบการศึกษาปี่ที่  
หลักสูตรที่ศึกษา
คณะ
รหัสบัตรประชาชน
ที่อยู่
* ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ

ตำบล/แขวง อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ มือถือ
โทรสาร
Email:
Facebook:
Line-ID:
 
คำแนะนำเพิ่มเติม :
 1.
2. อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับอบรม
 

900 บาท

 Total บาท
 

 

 


วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ชำระเงินผ่าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อบัญชี น.ส. กฤติกา ลีวาพตะ, น.ส. สุกัญญา จันทราภรณ์, น.ส.รุ่งนะภา โนรี
เลขที่บัญชี 420-1-75197-9

แจ้งผลการชำระค่าลงทะเบียน
กรุณาส่ง
แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าอบรมและหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน
 
พร้อม Scan หรือถ่ายรูป ใบโอนเงิน มายังสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผ่านช่องทางดังนี้

    • ส่งแบบฟอร์มการอบรมและหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน พร้อม Scan หรือถ่ายรูปใบโอนเงิน 
      ส่งมายัง E-mail :  ilac.dusit@hotmail.com
    • แฟกซ์แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมและหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน พร้อมใบโอนเงิน มายังโทรสาร หมายเลข  -

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : น.ส. กฤติกา ลีวาพตะ, น.ส. สุกัญญา จันทราภรณ์, น.ส.รุ่งนะภา โนรี
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทรศัพท์ 02-244-5260-2 โทรสาร 02-244-5261 
E-mail: ilac.dusit@hotmail.com
Website: http://www.ilac.dusit.ac.thหมายเหตุ : 
1. รับเฉพาะศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เท่านั้น
2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมโทรศัพท์ 02-244-5260-2