Staff

ผอ.

ชื่อ-สกุล:    ดร.พันธรักษ์  ผูกพันธุ์
ตำแหน่ง:    ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
โทรศัพท์: ๐๒ ๒๔๔ ๕๒๖๑

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก:    Ph.D. (Public Policy and Management) Manchester, UK
ปริญญาโท:  M.Phil. (Politics) York, UK
ปริญญาโท:  M.A. (Public Administration and Public Policy) York, UK
ปริญญาตรี:   ร.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

C360_2016-07-30-11-02-56-642


ชื่อ-สกุล:    อาจารย์พิษฐา  พงษ์ประดิษฐ

ตำแหน่ง:    รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
โทรศัพท์: ๐๒ ๒๔๔ ๕๓๕๐

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท:  วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี:   วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

C360_2016-07-30-11-14-15-480

 

ชื่อ-สกุล:    นางสาวกฤติกา  ลีลาพตะ
ตำแหน่ง:    รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน
โทรศัพท์: ๐๒ ๒๔๔ ๕๒๖๒

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท:  กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี:   ค.บ. เกียตินิยมอันดับ ๒ (จิตวิทยาและการแนะแนว) สถาบันราชภัฏพระนคร

 

1469849552242


ชื่อ-สกุล:    Mr. Dana  Billings

ตำแหน่ง:    อาจารย์ชาวต่างประเทศ
โทรศัพท์: ๐๒ ๒๔๔ ๕๓๕๑

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท:  M.P.A. (Public Administration) National University, USA
ปริญญาตรี:   B.A. (Liberal Arts and Sciences History) San Diego State University, USA

 

 

1469849093569
ชื่อ-สกุล:    นายวัฒนวุฒิ  ช้างชนะ

ตำแหน่ง:    เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
โทรศัพท์: ๐๒ ๒๔๔ ๕๓๕๑
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก:  ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กำลังศึกษาต่อ)

ปริญญาโท:  ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี:   กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ดุริยางคศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปนส.: ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง วิทยาลัยนาฏศิลป

 

1469849085721

 

ชื่อ-สกุล:    นางสาววลัยพร  อ่อนน้อมดี
ตำแหน่ง:    เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
โทรศัพท์: ๐๒ ๒๔๔ ๕๒๖๐

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท:  ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี:   ศศ.บ. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

C360_2016-07-29-20-43-38-306


ชื่อ-สกุล:    นางสาวรุ่งนะภา  โนรี

ตำแหน่ง:    เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
โทรศัพท์: ๐๒ ๒๔๔ ๕๒๖๒

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท:  วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต
ป.วิชาชีพครู: ป.วค. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี:   ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

 

C360_2016-07-30-11-16-47-194
ชื่อ-สกุล:    นางศิโรธร  อยู่ฤทธิ์
ตำแหน่ง:    เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
โทรศัพท์: ๐๒ ๒๔๔ ๕๒๖๐

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท:  บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กำลังศึกษาต่อ)
ปริญญาตรี:  วท.บ. (อาหารโภชนาการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

C360_2016-07-30-11-01-02-825


ชื่อ-สกุล:    นางสาวสุกัญญา  จันทราภรณ์

ตำแหน่ง:    เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
โทรศัพท์: ๐๒ ๒๔๔ ๕๒๖๐

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี:  ศป.บ. (นฤมิตศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิต:  Fashion Business Bangkok
International FASHION Academy, CU

 

 

C360_2016-07-30-11-24-12-923

 

ชื่อ-สกุล:    นายธนวัฒน์  รัตนเดโช
ตำแหน่ง:    เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
โทรศัพท์: ๐๒ ๒๔๔ ๕๓๕๑

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี:  ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

 

1469849108978


ชื่อ-สกุล:    นายฐิติกิติ์  ศิริชานนท์
ตำแหน่ง:    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: ๐๒ ๒๔๔ ๕๓๕๑

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท:  ศล.ม. (ดุริยางคศิลป์ไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (กำลังศึกษาต่อ)
ป.วิชาชีพครู: ป.วค. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาตรี:   ศศ.บ. (ดนตรีไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี:   ศศ.บ. (การเงินการธนาคาร) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต