TOEIC Service

toeic-testการจัดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษโดยการสอบ


สำหรับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมให้บริการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษโดยการจัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ติดต่อประสานงานกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อแจ้งความจำนงในการจัดสอบ

๒. อัตราค่าสมัครสอบ:
– สำหรับนักศึกษา ค่าสมัครสอบคนละ ๑,๐๐๐ บาท images_pdf  ใบสมัครสอบสำหรับนักศึกษา
– สำหรับบุคลากร  ค่าสมัครสอบคนละ ๑,๕๐๐ บาท images_pdf  ใบสมัครสอบสำหรับบุคลากร

๓. การทดสอบในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้สมัครสอบตั้งแต่ ๓๕ คนขึ้นไป หากในรอบนั้น ๆ มีผู้สมัครสอบไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจะเลื่อนการจัดสอบเป็นครั้งถัดไปหรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

๔. สามารถสมัครสอบด้วยตนเองที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑ ชั้น ๒ ห้อง ๑๒๑๒
images_pdf  ปฏิทินการจัดสอบ TOEIC

ข้อตกลงในการเข้าสอบ TOEIC
๑. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และ บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรบุคลากรฉบับจริงมาในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๒. ผู้สอบทุกท่านจะต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๓๐ นาที เพื่อทำการลงทะเบียน

๓. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกำหนดให้เท่านั้น

๔. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เช่น โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาข้อมือทุกประเภท กุญแจระบบอิเล็คทรอนิกส์ thumb drive เครื่องเล่น MP๓

๕. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่นำติดตัวมาเข้าห้องสอบ เช่น กระเป๋าถือ เอกสาร ทรัพย์สินมีค่าต่างๆ

๖. ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าเจ้าหน้าที่จะแจ้งว่ากระบวนการสอบเสร็จสิ้น

๗. ในวันสอบให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีแต่งกายชุดนักศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

๘. หากหลักฐานตามข้อ ๑ ไม่ครบจะไม่สามารถเข้าสอบและรับผลสอบได้