ปฏิทินการจัดสอบ TOEIC ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ปฏิทินการจัดสอบ TOEIC ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2564

ครั้งที่

วันที่สอบ

ช่วงเวลารับสมัคร

1.

3

ตุลาคม

2563

14

กันยายน

25

กันยายน

2563

2.

7

พฤศจิกายน

2563

19

ตุลาคม

30

ตุลาคม

2563

3.

28

พฤศจิกายน

2563

2

พฤศจิกายน

20

พฤศจิกายน

2563

4.

19

ธันวาคม

2563

23

พฤศจิกายน

4

ธันวาคม

2563

5.

16

มกราคม

2564

14

ธันวาคม

25

ธันวาคม

2563

6.

6

กุมภาพันธ์

2564

18

มกราคม

29

มกราคม

2564

7.

6

มีนาคม

2564

15

กุมภาพันธ์

26

กุมภาพันธ์

2564

8.

20

มีนาคม

2564

1

มีนาคม

12

มีนาคม

2564

9.

8

พฤษภาคม

2564

22

มีนาคม

7

เมษายน

2564

10.

15

พฤษภาคม

2564

19

เมษายน

30

เมษายน

2564

11.

12

มิถุนายน

2564

1

พฤษภาคม

28

พฤษภาคม

2564

12.

3

กรกฎาคม

2564

14

มิถุนายน

25

มิถุนายน

2564

13.

7

สิงหาคม

2564

19

กรกฎาคม

30

กรกฎาคม

2564

14.

4

กันยายน

2564

16

สิงหาคม

27

สิงหาคม

2564

15.

25

กันยายน

2564

6

กันยายน

17

กันยายน

2564

16.

2

ตุลาคม

2564

13

กันยายน

25

กันยายน

2564

17.

6

พฤศจิกายน

2564

18

ตุลาคม

29

ตุลาคม

2564

18.

18

ธันวาคม

2564

15

พฤศจิกายน

3

ธันวาคม

2564

                              หมายเหตุ:       วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 สอบ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
                                                       วันที่ 20 มีนาคม 2564 สอบ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 1. อัตราค่าสมัครสอบ
 • นักศึกษา คนละ 1,200 บาท –   อาจารย์และบุคลากร คนละ 1,800 บาท
 1. การจัดสอบในมหาวิทยาลัยแต่ละรอบจะต้องมีผู้สมัครสอบตั้งแต่ 35 คนขึ้นไป หากมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะเลื่อนการจัดสอบเป็นครั้งถัดไปหรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
 2. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://ilac.dusit.ac.th
 3. สมัครสอบด้วยตนเองที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1213
 4. ติดต่อสอบถาม
 • โทรศัพท์: 0 2244 5260–2  
 • Website:    https://ilac.dusit.ac.th
 • Facebook: https://www.facebook.com/ilacatdusit/
 • Line:           ilac_sdu
 1. คอร์สอบรมภาษาอังกฤษอื่น ๆ ดูรายละเอียดที่ https://ilac.dusit.ac.th