ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ TOEIC วันที่ 1 ธันวาคม 2561 (รอบบ่าย)

ดาวน์โหลดรายชื่อ   ที่นี่ ข้อตกลงในการเข้าสอบ 1) ผู้เข้าสอบจะต้องแสดง บัตรประจำตัวนักศึกษา และ บัตรประชาชน (ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน)  ทั้ง 2 บัตร และต้องเห็นภาพใบหน้าบุคคลชัดเจน หากหลักฐานไม่ครบจะไม่สามารถเข้าสอบและรับผลสอบได้ 2) หากมีเหล็กดามอยู่ภายในตัวเนื่องจาก แขน ขาหัก

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ TOEIC วันที่ 1 ธันวาคม 2561 (รอบเช้า)

ดาวน์โหลดรายชื่อ     ที่นี่ ข้อตกลงในการเข้าสอบ 1) ผู้เข้าสอบจะต้องแสดง บัตรประจำตัวนักศึกษา และ บัตรประชาชน (ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน)  ทั้ง 2 บัตร และต้องเห็นภาพใบหน้าบุคคลชัดเจน หากหลักฐานไม่ครบจะไม่สามารถเข้าสอบและรับผลสอบได้ 2) หากมีเหล็กดามอยู่ภายในตัวเนื่องจาก แขน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทดสอบภาษาอังกฤษ (SDU-TEST) วันที่ 24 พ.ย. 2561 (รอบบ่าย)

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าสอบ  ที่นี่  หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ: 1. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวนักศึกษา 2. ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ เวลาในการทดสอบ: สอบเวลา 13.30 – 15.00 น. ณ อาคาร 1

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทดสอบภาษาอังกฤษ (SDU-TEST) วันที่ 24 พ.ย. 2561 (รอบเช้า)

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สมัครสอบ  ที่นี่  หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ: 1. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวนักศึกษา 2. ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ เวลาในการทดสอบ: สอบเวลา 09.30 – 11.00 น. ณ อาคาร 1

Ballet for kids

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมคอร์สนาฏศิลป์ตะวันตกสำหรับเยาวชน (บัลเล่ต์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ได้จากประกาศรายชื่อผู้อบรม หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาติดต่อ สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

Winter TOEIC Course

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป จำนวน 30 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ความรู้เพื่อสอบโทอิคหรือใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน อบรมในวันจันทร์-ศุกร์ (วันละ 3 ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. รับสมัครถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เริ่มอบรมวันที่

แบบฟอร์มการสมัครสอบภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มสมัครสอบ SDU-TEST แบบฟอร์มสมัครสอบโทอิค (สำหรับนักศึกษา) แบบฟอร์มสมัครสอบโทอิค (สำหรับบุคลากร) แบบแสดงความจำนงขอตรวจสอบผลการทดสอบ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK) วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่ หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ: 1. บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 2. ปากกา ดินสอ ยางลบ เวลาในการทดสอบ: HSK: 1. HSK 1: สอบเวลา 13.30 – 14.05