History

ประวัติของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 จากการยุบรวม สำนักศิลปวัฒนธรรม และ ศูนย์ภาษา เข้าด้วยกัน มีภารกิจ คือ พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างประเทศ ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริม พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมสวนดุสิต

เที่ยวรอบรั้ว ทัวร์รอบวัง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย “เที่ยวรอบรั้ว ทัวร์รอบวัง” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ซึ่งมีฐานกิจกรรมทั้งหมด ๗ ฐาน ได้แก่ ๑. แรกพบคบกันมั๊ย ๒. ย้อนรอยรอบรู้คู่สวนดุสิต ๓. เทคโนโลยีก้าวไกลอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ๔. ร่วมกันร้องทำนองสวนดุสิต ๕. รู้จักของดีสวนดุสิต

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ SDU-TEC วันที่ 23 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลดรายชื่อ   ที่นี่ หมายเหตุ: 1. นักศึกษาเตรียมดินสอ 2B มาในวันแรกของการอบรม เนื่องจากจะมีการทดสอบเพื่อวัดผลก่อนการเรียน  (Pre-test) 2. กรุณาแต่กายด้วยชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ รายชื่อผู้เข้าทดสอบ TOEIC ข้อตกลงในการเข้าสอบ 1. ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา และ บัตรประชาชน (ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน) ทั้ง 2 บัตร และต้องเห็นภาพใบหน้าบุคคลชัดเจน 2. ผู้สอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน 3.

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK, HSKK) วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่: รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบภาษาจีน หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ: 1. บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 2. ปากกา ดินสอ ยางลบ เวลาในการทดสอบ: HSK: 1. HSK 1: สอบเวลา 13.30 – 14.05 น.

รับสมัครคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ ฟรี! สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ ฟรี! สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สมัครออนไลน์ที่ https://bit.ly/2zggyP7 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2244-5260-2

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมนาฏศิลป์ตะวันตก (บัลเล่ต์) ภาคเรียนที่ 1/2561

ดาวน์โหลดรายชื่อ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมนาฏศิลป์ตะวันตก (บัลเล่ต์) รายชื่อผู้อบรมนาฏศิลป์ตะวันตก (บัลเล่ต์) ภาคเรียนที่ 1/2561 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อบรมระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม – 20 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม ที่ โทร. 02-2445350 –