คำถาม-คำตอบ (Q&A) เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online

 

1. ใครบ้างที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมฯ

ตอบ   นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2. นักศึกษา สามารถใช้งานโปรแกรมฯ ได้อย่างไร

ตอบ    นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ทุกคน และ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4-5 สามารถใช้งานโปรแกรมด้วย smartphone, tablet หรือ คอมพิวเตอร์ (computer) โดยต้องต่อเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเข้าใช้งานที่  https://ed.engdis.com/dusit กรอกชื่อผู้ใช้ (username) เป็นรหัสนักศึกษาทุกหลัก และรหัสผ่าน (password) เป็นรหัสนักศึกษา 5 หลักสุดท้าย

นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 (ยกเว้นคณะครุศาสตร์) ต้องสมัครใช้งานโปรแกรมฯ โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/KSUYuN หรือสมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ห้อง 1212 อาคาร 1 ชั้น 2

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยืนยันสิทธิ์การใช้งานพร้อมทั้งแจ้งรหัสผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ทางอีเมล์ที่ระบุไว้ในใบสมัคร และสามารถเข้าใช้งานได้ที่  https://ed.engdis.com/dusit

3. บุคลากร สามารถใช้งานโปรแกรมฯ ได้อย่างไร

ตอบ     บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้องสมัครใช้งานโปรแกรมฯ โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/nq6f6d หรือสมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ห้อง 1212 อาคาร 1 ชั้น 2

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะยืนยันสิทธิ์การใช้งานพร้อมทั้งแจ้งรหัสผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ทางอีเมล์ที่ระบุไว้ในใบสมัคร และสามารถเข้าใช้งานได้ที่  https://ed.engdis.com/dusit

4. เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมฯ อย่างไร

ตอบ     ผู้ใช้งานต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Placement Test) เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเองก่อนเริ่มเรียน

ขั้นตอนการทำแบบทดสอบก่อนเรียน มีดังนี้

  1. เมื่อเข้าสู่หน้าจอการใช้งานแล้ว เลือกแถบเมนูด้านซ้ายมือ
  2. เลือก icon ลำดับที่ 5 คลิกเมนู Assessment
  3. สังเกตคำว่า Placement Test และคลิก Start Test
  4. ที่ระดับข้อสอบคลิก I am not sure
  5. เริ่มทำแบบทดสอบจนเสร็จสิ้น

หมายเหตุ แบบทดสอบก่อนเรียนไม่มีผลต่อคะแนนของผู้เรียน มหาวิทยาลัยจะนำข้อมูลไปใช้วางแผนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนเท่านั้น

5. สามารถใช้งานโปรแกรมฯ ด้วยอุปกรณ์อะไร ใช้ที่ไหนได้บ้าง

ตอบ    ผู้ใช้งานสามารถใช้งานโปรแกรมฯ ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต เช่น smartphone แท็บเล็ต (tablet) คอมพิวเตอร์ (computer) และต้องมีหูฟัง เพื่อใช้ฝึกทักษะการฟังและการพูด

ผู้ใช้งานสามารถใช้งานโปรแกรมฯ ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง ห้อง 1216 อาคาร 1 ชั้น 2 และ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้งานต้องเตรียมหูฟังมาเอง

6. หากเข้าโปรแกรมฯ ไม่ได้ต้องทำอย่างไร

ตอบ     ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสอบถามปัญหาการใช้งานกับบริษัท IT Edusoft โทรศัพท์ 0-22416870-2 หรือ 081-8418293 อีเมล์ : ittech@edusolf.co.th, Facebook: www.facebook.com/edothailand Line I.D. : englishdiscoveries

หรือ ติดต่อสอบถาม คุณสุกัญญา จันทราภรณ์ หรือคุณวลัยพร อ่อนน้อมดี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โทรศัพท์ 0-22445260-2 อีเมล์ : engdis.ilac@gmail.com Facebook : www.facebook.com/ilacatdusit Line I.D. : ILAC_SDU

7. โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ English Discoveries Online ใช้งานได้ถึงเมื่อใด

ตอบ    โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ชุด English Discoveries Online เริ่มใช้งานตั้งแต่   16 ตุลาคม 2560 ถึง 15 ตุลาคม 2561

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2560