หน้าแรก

“เกร็ดความรู้”

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจการบิน
ที่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ Namelist for SDU-TEST

16

หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ:
1. บัตรประจำตัวนักศึกษา ปากกา ดินสอ ยางลบ
2. เวลาในการทดสอบ 9.30 – 11.00 น.

ข้อปฏิบัติในการสอบ :
1. ผู้สอบจะต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที
2. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งสอบซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกำหนดให้เท่านั้น