Home

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ TOEIC

ข้อตกลงในการเข้าสอบ
1. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง และ บัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับจริงมาในวันสอบ
2. ผู้สอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน
3. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกำหนดให้เท่านั้น
4. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เช่น โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาข้อมือทุกประเภท กุญแจรถระบบอิเล็คทรอนิกส์ thumb drive เครื่องเล่น MP3
5. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่นำมาติดตัวเข้าห้องสอบ เช่น กระเป๋าถือ เอกสาร ทรัพย์สินมีค่าต่างๆ
6. ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าเจ้าหน้าที่จะแจ้งว่ากระบวนการสอบเสร็จสิ้น
7. ในวันสอบให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา
8. หากหลักฐานตามข้อ (1) ไม่ครบจะไม่สามารถเข้าสอบและรับผลสอบได้

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ต่างๆ ผ่านช่องทาง Line Application
id: ilac_sdu หรือ QR Code ที่…..ilac_sdu