หน้าแรก

“เกร็ดความรู้”

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับข้าว ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เครดิต: คณะครุศาสตร์ มสด.