TOEIC

toeic-testการจัดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน TOEICสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้บริการจัดทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากล TOEIC เฉพาะนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รายละเอียดดังนี้

1. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีแผนการจัดสอบโทอิคเดือนละ 1 ครั้ง ผู้สนใจเข้าทดสอบสามารถตรวจสอบปฏิทินการจัดสอบประจำปีการศึกษาได้ที่หัวข้อ TOEIC –> ปฏิทินการจัดสอบ

2. อัตราค่าธรรมเนียมการสอบ:
– ค่าธรรมเนียมของนักศึกษา คนละ 1,200 บาท images_pdf  ใบสมัครสอบสำหรับนักศึกษา
– ค่าธรรมเนียมของบุคลากร  คนละ 1,650 บาท images_pdf  ใบสมัครสอบสำหรับบุคลากร

3. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะให้บริการจัดทดสอบโทอิคได้ต่อเมื่อมีผู้สมัครสอบตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป หากในรอบนั้น ๆ มีผู้สมัครสอบไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะเลื่อนการจัดสอบเป็นครั้งถัดไปหรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

4. ผู้สนใจสามารถสมัครสอบด้วยตนเองที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1213 โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบุคลากร และ บัตรประจำตัวประชาชนประกอบการสมัครด้วย

5. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 02 244 5260-2 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

เงื่อนไขในการเข้าสอบ TOEIC

1. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา/บุคลากร และ บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ฉบับจริง ต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบโทอิค (ประเทศไทย) จำกัด (แสดงทั้ง 2 บัตร) มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ

2. ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียนโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบโทอิค (ประเทศไทย) จำกัด มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ

3. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องนั่งตามที่นั่งที่เจ้าหน้าที่จากศูนย์สอบโทอิค (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดให้เท่านั้น

4. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบทุกคนนำอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ รวมทั้งนาฬิกาข้อมือทุกประเภท กระเป๋าถือ กุญแจ กุญแจรถ เอกสาร ทรัพย์สินมีค่า และอื่น ๆ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบโทอิค (ประเทศไทย) จำกัด จะแจ้งว่าเสร็จสิ้นกระบวนการสอบและอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้

6. นักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าสอบหากแต่งกายไม่สุภาพ

7. ผู้เข้าสอบที่มีเหล็กดามในร่างกาย ต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากแพทย์และโรงพยาบาลที่ทำการรักษาต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบโทอิค (ประเทศไทย) จำกัด มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ

8. หากผู้สมัครสอบถูกปฏิเสธการเข้าสอบจากเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบโทอิค (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ