Tag: บุคลากร

ประกาศ!

เนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (โควิด-19) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอเลื่อนการจัดสอบ TOEIC (ในวันที่ 28 มีนาคม และ 18 เมษายน 2563) และงดกิจกรรมทั้งหมดของสถาบันภาษาฯ หากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว สถาบันภาษาฯ จะแจ้งกำหนดจัดกิจกรรมให้ท่านทราบในลำดับต่อไป

ประกาศ! รายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC วันที่ 21 มีนาคม 2563 (รอบเช้า)

ดาวน์โหลดรายชื่อ     ที่นี่ ข้อตกลงในการเข้าสอบ 1) ผู้เข้าสอบจะต้องแสดง บัตรประจำตัวนักศึกษา และ บัตรประชาชน (ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน)  ทั้ง 2 บัตร และต้องเห็นภาพใบหน้าบุคคลชัดเจน หากหลักฐานไม่ครบจะไม่สามารถเข้าสอบและรับผลสอบได้2) หากมีเหล็กดามอยู่ภายในตัวเนื่องจาก แขน ขาหัก ต้องนำใบรับรองแพทย์มาในวันสอบด้วย3) ผู้สอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน หากมาสายจะหมดสิทธิ์สอบ4) เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดให้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบกระบวนการสอบจะเสร็จสิ้น5) ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ทุกชนิดเข้าห้องสอบ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่รับผิดชอบกรณีสูญหาย6) ในวันสอบให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเท่านั้น7) ผู้เข้าสอบต้องเตรียมหน้ากากอนามัยมาในวันสอบ8) สามารถฝากสัมภาระได้ที่ห้อง 7101 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ตั้งแต่เวลา  08.00 น. เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0 2244 5260 – 1

ประกาศ! รายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC วันที่ 7 มีนาคม 2563 (รอบบ่าย)

ดาวน์โหลดรายชื่อ     ที่นี่ ข้อตกลงในการเข้าสอบ 1) ผู้เข้าสอบจะต้องแสดง บัตรประจำตัวนักศึกษา และ บัตรประชาชน (ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน)  ทั้ง 2 บัตร และต้องเห็นภาพใบหน้าบุคคลชัดเจน หากหลักฐานไม่ครบจะไม่สามารถเข้าสอบและรับผลสอบได้2) หากมีเหล็กดามอยู่ภายในตัวเนื่องจาก แขน ขาหัก ต้องนำใบรับรองแพทย์มาในวันสอบด้วย3) ผู้สอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน หากมาสายจะหมดสิทธิ์สอบ4) เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดให้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบกระบวนการสอบจะเสร็จสิ้น5) ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ทุกชนิดเข้าห้องสอบ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่รับผิดชอบกรณีสูญหาย6) ในวันสอบให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น7) ผู้เข้าสอบต้องเตรียมหน้ากากอนามัยมาในวันสอบ8) สามารถฝากสัมภาระได้ที่ห้อง 1216 อาคาร 1 ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา  12.00 น. เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0 2244 5260 – 1

ประกาศ! รายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC วันที่ 7 มีนาคม 2563 (รอบเช้า)

ดาวน์โหลดรายชื่อ     ที่นี่ ข้อตกลงในการเข้าสอบ 1) ผู้เข้าสอบจะต้องแสดง บัตรประจำตัวนักศึกษา และ บัตรประชาชน (ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน)  ทั้ง 2 บัตร และต้องเห็นภาพใบหน้าบุคคลชัดเจน หากหลักฐานไม่ครบจะไม่สามารถเข้าสอบและรับผลสอบได้2) หากมีเหล็กดามอยู่ภายในตัวเนื่องจาก แขน ขาหัก ต้องนำใบรับรองแพทย์มาในวันสอบด้วย3) ผู้สอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน หากมาสายจะหมดสิทธิ์สอบ4) เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดให้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบกระบวนการสอบจะเสร็จสิ้น5) ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ทุกชนิดเข้าห้องสอบ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่รับผิดชอบกรณีสูญหาย6) ในวันสอบให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น7) ผู้เข้าสอบต้องเตรียมหน้ากากอนามัยมาในวันสอบ8) สามารถฝากสัมภาระได้ที่ห้อง 1216 อาคาร 1 ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา  08.00 น. เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0 2244 5260 – 1

ประกาศ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ประกาศ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การบูรณาการโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online” สำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เต็มแล้ว ค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ #iLacSuanDusitUniversity #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกาศ! รายชื่อนักศึกษาเข้าทดสอบ TOEIC วันที่ 5 ตุลาคม 2562 (รอบเช้า)

ดาวน์โหลดรายชื่อ     ที่นี่ ข้อตกลงในการเข้าสอบ 1) ผู้เข้าสอบจะต้องแสดง บัตรประจำตัวนักศึกษา และ บัตรประชาชน (ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน)  ทั้ง 2 บัตร และต้องเห็นภาพใบหน้าบุคคลชัดเจน หากหลักฐานไม่ครบจะไม่สามารถเข้าสอบและรับผลสอบได้ 2) หากมีเหล็กดามอยู่ภายในตัวเนื่องจาก แขน ขาหัก ต้องนำใบรับรองแพทย์มาในวันสอบด้วย 3) ผู้สอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน หากมาสายจะหมดสิทธิ์สอบ 4) เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดให้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบกระบวนการสอบจะเสร็จสิ้น 5) ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ทุกชนิดเข้าห้องสอบ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่รับผิดชอบกรณีสูญหาย 6) ในวันสอบให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2244 5260 – 2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ TOEIC วันที่ 1 ธันวาคม 2561 (รอบบ่าย)

ดาวน์โหลดรายชื่อ   ที่นี่ ข้อตกลงในการเข้าสอบ 1) ผู้เข้าสอบจะต้องแสดง บัตรประจำตัวนักศึกษา และ บัตรประชาชน (ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน)  ทั้ง 2 บัตร และต้องเห็นภาพใบหน้าบุคคลชัดเจน หากหลักฐานไม่ครบจะไม่สามารถเข้าสอบและรับผลสอบได้ 2) หากมีเหล็กดามอยู่ภายในตัวเนื่องจาก แขน ขาหัก ต้องนำใบรับรองแพทย์มาในวันสอบด้วย 3) ผู้สอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน หากมาสายจะหมดสิทธิ์สอบ 4) เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดให้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบกระบวนการสอบจะเสร็จสิ้น 5) ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ทุกชนิดเข้าห้องสอบ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่รับผิดชอบกรณีสูญหาย 6) ในวันสอบให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2244 5260 – 2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ TOEIC วันที่ 1 ธันวาคม 2561 (รอบเช้า)

ดาวน์โหลดรายชื่อ     ที่นี่ ข้อตกลงในการเข้าสอบ 1) ผู้เข้าสอบจะต้องแสดง บัตรประจำตัวนักศึกษา และ บัตรประชาชน (ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน)  ทั้ง 2 บัตร และต้องเห็นภาพใบหน้าบุคคลชัดเจน หากหลักฐานไม่ครบจะไม่สามารถเข้าสอบและรับผลสอบได้ 2) หากมีเหล็กดามอยู่ภายในตัวเนื่องจาก แขน ขาหัก ต้องนำใบรับรองแพทย์มาในวันสอบด้วย 3) ผู้สอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน หากมาสายจะหมดสิทธิ์สอบ 4) เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดให้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบกระบวนการสอบจะเสร็จสิ้น 5) ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ทุกชนิดเข้าห้องสอบ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่รับผิดชอบกรณีสูญหาย 6) ในวันสอบให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2244 5260 – 2

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK) วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่ หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ: 1. บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 2. ปากกา ดินสอ ยางลบ เวลาในการทดสอบ: HSK: 1. HSK 1: สอบเวลา 13.30 – 14.05 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1206 2. HSK 2: สอบเวลา 09.00 – 09.50 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1207 3. HSK 3: สอบเวลา 13.30 – 14.55 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1208 4. HSK 4: […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ TOEIC วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ รายชื่อผู้เข้าสอบโทอิค (TOEIC) ข้อตกลงในการเข้าสอบ 1) ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ และ บัตรประชำชน (ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 3 เดือน) ทั้ง 2 บัตร และต้องเห็นภาพใบหน้าบุคคลชัดเจน 2) ผู้สอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน 3) เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกำหนดให้เท่านั้น 4) ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เช่น โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาข้อมือทุกประเภท กุญแจรถระบบอิเล็คทรอนิกส์ thumb drive เครื่องเล่น MP3 5) ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่นำมาติดตัวเข้าห้องสอบ เช่น กระเป๋าถือ เอกสาร ทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ 6) ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าเจ้าหน้าที่จะแจ้งว่ากระบวนการสอบเสร็จสิ้น 7) หากมีเหล็กดามอยู่ภายในตัวเนื่องจาก แขน ขาหัก ต้องนำใบรับรองแพทย์มาในวันสอบด้วย 8) ในวันสอบให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น 9) หากหลักฐานตามข้อ 1 […]

Skip to toolbar