ประกาศ! รายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC วันที่ 2-3 ก.ค. 2563 (รอบเช้าและรอบบ่าย)

ดาวน์โหลดรายชื่อ     สอบวันที่ 2 ก.ค.  63        สอบวันที่ 3 ก.ค. 63

ข้อกำหนดการเข้าสอบ TOEIC

1) ผู้เข้าสอบ (รอบเช้า) รายงานตัวเวลา 08.30 – 09.00 น.  (รอบบ่าย) รายงานตัวเวลา 12.30 – 13.00 น. หากมาสายจะหมดสิทธิ์สอบ

2) ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประจำตัวประชาชน ทั้ง 2 บัตรในการเข้าสอบ

3) ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น และต้องสวมหน้ากากอนามัย มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ

4) ผู้เข้าสอบที่มีเหล็กดามภายในร่างกาย รวมถึงผู้ที่ใช้อุปกรณ์ช่วยฟัง ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง   ในวันสอบ (ฉบับจริงเท่านั้น) มิฉะนั้นจะถูกปฏิเสธการเข้าสอบ

5) ผู้เข้าสอบ (รอบเช้า) ที่ขอใบรับรองสถานภาพนักศึกษา  กรุณาติดต่อขอรับใบรับรองฯ ที่ห้อง 1213 (อาคาร 1 ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.45 น. (รอบบ่าย) ตั้งแต่เวลา 12.00 – 12.45 น.

6) หากชื่อ-สกุล หรือรหัสนักศึกษาผิด สามารถแก้ไขได้ในวันที่เข้าสอบ