ประกาศ! รายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC วันที่ 11 สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลดรายชื่อ     ที่นี่

ข้อกำหนดการเข้าสอบ TOEIC

1) ผู้เข้าสอบรายงานตัวเวลา 08.30 – 09.00 น. หากมาสายจะหมดสิทธิ์สอบ

2) ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประจำตัวประชาชน ทั้ง 2 บัตรในการเข้าสอบ

3) ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น และต้องสวมหน้ากากอนามัย มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ

4) ผู้เข้าสอบที่มีเหล็กดามภายในร่างกาย รวมถึงผู้ที่ใช้อุปกรณ์ช่วยฟัง ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง   ในวันสอบ (ฉบับจริงเท่านั้น) มิฉะนั้นจะถูกปฏิเสธการเข้าสอบ

5) ผู้เข้าสอบที่ขอใบรับรองสถานภาพนักศึกษา  กรุณาติดต่อขอรับใบรับรองฯ ที่ห้อง 1213 (อาคาร 1 ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.45 น.

6) หากชื่อ-สกุล หรือรหัสนักศึกษาผิด สามารถแก้ไขได้ในวันที่เข้าสอบ