ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ  ที่นี่

ข้อกำหนดการสอบ

1) ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางโดยเอกสารระบุตัวตน ต้องมีภาพใบหน้าบุคคลคมชัด และมีข้อความชัดเจน อีกทั้งมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับจากวันสอบ
2) ผู้เข้าสอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 30 นาที เพื่อลงทะเบียนและตรวจวัดอุณหภูมิก่อน
3) ผู้เข้าสอบต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) ด้วยตนเอง ผลการตรวจต้องมีอายุไม่เกิน 1 วันก่อนสอบ
และเขียนชื่อ นามสกุล ระบุวัน/เดือน/ปี และเวลาตรวจ ลงบนชุดตรวจ ATK ถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชน
ใบขับขี่/หลังสือเดินทาง โดยแสดงภาพถ่ายผลการตรวจ “ไม่ติดเชื้อ” จากหน้าจอโทรศัพท์ของผู้เข้าสอบได้
4) ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบ ปากกา ดินสอ2B ขึ้นไป ยางลบ มาด้วยตนเอง
5) ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในระหว่างการสอบ มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมีพื้นที่จำกัดสำหรับที่จอดรถ ขออภัยในความไม่สะดวก