ปฏิทินการจัดสอบ TOEIC ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการจัดสอบ TOEIC ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

 

ครั้งที่ วันที่สอบ ช่วงเวลารับสมัคร
1. 10 สิงหาคม 2561 23 กรกฎาคม 3 สิงหาคม 2561
2. 1 กันยายน 2561 14 สิงหาคม 24 สิงหาคม 2561
3. 6 ตุลาคม 2561 12 กันยายน 26 กันยายน 2561
4. 3 พฤศจิกายน 2561 16 ตุลาคม 26 ตุลาคม 2561
5. 1 ธันวาคม 2561 12 พฤศจิกายน 23 พฤศจิกายน 2561
6. 12 มกราคม 2562 17 ธันวาคม 28 ธันวาคม 2561
7. 9 กุมภาพันธ์ 2562 21 มกราคม 1 กุมภาพันธ์ 2562
8. 9 มีนาคม 2562 18 กุมภาพันธ์ 1 มีนาคม 2562
9. 20 เมษายน 2562 25 มีนาคม 5 เมษายน 2562
10. 4 พฤษภาคม 2562 22 เมษายน 3 พฤษภาคม 2562
11. 8 มิถุนายน 2562 20 พฤษภาคม 31 พฤษภาคม 2562
12. 6 กรกฎาคม 2562 17 มิถุนายน 28 กรกฎาคม 2562

เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ

 1. อัตราค่าสมัครสอบ
 • นักศึกษา คนละ 1,000 บาท
 • อาจารย์และบุคลากร คนละ 1,500 บาท
 1. การจัดสอบในมหาวิทยาลัยแต่ละรอบจะต้องมีผู้สมัครสอบตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป หากมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะเลื่อนการจัดสอบเป็นครั้งถัดไปหรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
 2. ดาวน์โหลด
  ใบสมัครสำหรับนักศึกษา      ใบสมัครสำหรับบุคลากร     แบบแสดงความจำนงขอตรวจสอบผลการทดสอบ
 3. สมัครสอบด้วยตนเองที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1212
  (เฉพาะการจัดสอบในมหาวิทยาลัย)
 4. ผู้เข้าสอบที่มีเหล็กดามในร่างกาย ต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากแพทย์และโรงพยาบาลที่ทำการรักษาต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบโทอิค (ประเทศไทย) จำกัด มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ
 5. ติดต่อสอบถาม
 • โทรศัพท์: 0 2244 5260–2
 • Website: http://ilac.dusit.ac.th
 • Facebook: https://www.facebook.com/ilacatdusit/
 • Line: ilac_sdu
 1. คอร์สอบรมภาษาอังกฤษอื่น ๆ ดูรายละเอียดที่ http://ilac.dusit.ac.th