ปฏิทินการจัดสอบ TOEIC พ.ศ. 2562

ปฏิทินการจัดสอบ TOEIC พ.ศ. 2562
Schedule for the 2019 TOEIC Test

วันที่สอบ

Test date

ช่วงเวลารับสมัคร

Reservation dates

9

กุมภาพันธ์ February 2562

2019

21 มกราคม

January

1 กุมภาพันธ์

February

2562

2019

9 มีนาคม March 2562

2019

11 กุมภาพันธ์

February

1 มีนาคม

March

2562

2019

20 เมษายน

April

2562

2019

11 มีนาคม

March

5 เมษายน

April

2562

2019

8 มิถุนายน

June

2562

2019

7 พฤษภาคม

May

31 พฤษภาคม

May

2562

2019

6 กรกฎาคม

July

2562

2019

10 มิถุนายน

June

28 มิถุนายน

June

2562

2019

 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ

 1. อัตราค่าสมัครสอบ
 • นักศึกษา คนละ 1,000 บาท/ครั้ง
 • อาจารย์และบุคลากร คนละ 1,500 บาท/ครั้ง
 1. สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
  (ห้อง 1212 อาคาร 1 ชั้น 2)
 2. ผู้สมัครต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวบุคลากร และ บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ทั้ง 2 ประเภท
 3. การจัดสอบในกรุงเทพมหานครแต่ละครั้งจะต้องมีผู้สมัครตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป หากมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะเลื่อนการจัดสอบเป็นครั้งถัดไปหรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
 4. รายละเอียดการติดต่อ
 • โทรศัพท์ 02-2445260-2
 • เว็บไซต์ http://ilac.dusit.ac.th
 • เฟซบุค https://www.facebook.com/ilacatdusit/
 • ไลน์      ilac_sdu
 • ชั่วโมงทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

     (เว้นวันหยุดราชการ)

Service Terms and Conditions:

 1. Test fees:
 • 1,000 Thai Baht per student per round
 • 1,500 Thai Baht per university employee per round
 1. Apply in person at the Institute of Language, Art and Culture (Room No. 1212, 2nd fl. Building 1).
 2. All applicants must show a Student I.D. Card (for students) or Employee I.D. Card (for staff) AND a Thai National I.D. Card or Passport.
 3. The minimum number of applicants per date is 30 people. The Institute of Language, Art and Culture reserves its rights to postpone the specified test date until reaching 30 reservations and above.
 4. For further inquiries, please contact us.
 • Phone: 02-2445260-2
 • Website: http://ilac.dusit.ac.th
 • Facebook: https://www.facebook.com/ilacatdusit/
 • Line I.D.: ilac_sdu
 • Office Hours: -Fri. from 8.30 a.m. to 4.30 p.m.

     (Except official holidays)