ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ TOEIC วันที่ 1 กันยายน 2561

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่  รายชื่อผู้เข้าทดสอบโทอิค (TOEIC) ข้อตกลงในการเข้าสอบ 1. ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา และ บัตรประชาชน (ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน) ทั้ง 2 บัตร และต้องเห็นภาพใบหน้าบุคคลชัดเจน 2. ผู้สอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน 3.

Staff

ดร.พันธรักษ์  ผูกพันธุ์  (Dr. Pantharak  Phookpan) ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (Director) โทรศัพท์: ๐๒ ๒๔๔ ๕๒๖๑ ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก:    Ph.D. (Public Policy and Management)

History

ประวัติของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 จากการยุบรวม สำนักศิลปวัฒนธรรม และ ศูนย์ภาษา เข้าด้วยกัน มีภารกิจ คือ พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างประเทศ ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริม พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมสวนดุสิต

เที่ยวรอบรั้ว ทัวร์รอบวัง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย “เที่ยวรอบรั้ว ทัวร์รอบวัง” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ซึ่งมีฐานกิจกรรมทั้งหมด ๗ ฐาน ได้แก่ ๑. แรกพบคบกันมั๊ย ๒. ย้อนรอยรอบรู้คู่สวนดุสิต ๓. เทคโนโลยีก้าวไกลอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ๔. ร่วมกันร้องทำนองสวนดุสิต ๕. รู้จักของดีสวนดุสิต