บริการแปลงานวิชาการและเอกสารต่างๆ

translation1สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดให้บริการงานแปลภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา บุคลากร  อาจารย์และบุคคลทั่วไป ได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1212 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การแปลเอกสารและบทความ
1.1  อัตราค่าแปลเอกสารและบทความ
–  อัตราค่าแปลประมาณหน้าละ 500 บาท  (ขึ้นอยู่ปริมาณเนื้อหาในเอกสารต้นฉบับ)  ทั้งการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
–  ชำระเงินเต็มจำนวนพร้อมนำส่งต้นฉบับเอกสารด้วยตนเอง

1.2  การส่งต้นฉบับเอกสารการแปล
–  สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม  จะพิจารณาเอกสารต้นฉบับเพื่อประเมินราคาและแจ้งให้ผู้แปลทราบล่วงหน้า

–  ผู้แปลจะต้องกรอกรายละเอียด  ชื่อ  ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์  ชื่อเรื่องบทคัดย่อ (Abstract) ในแบบฟอร์มให้ชัดเจน
1.3  การรับงานแปลคืน
–  ระยะเวลาในการรับงานแปลเอกสารคืน  10-15 วันทำการ  หลังส่งต้นฉบับ(ถ้าเป็นงานด่วนจะคิดอัตราค่าบริการเพิ่มเติมตามสัดส่วนของงานแปล)  หากมีการปรับเปลี่ยนเอกสารการแปลไม่ตรงกับต้นฉบับที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจัดส่งคืนให้ สถาบันภาษาฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  โดยผู้แปลจะต้องดำเนินการแปลชำระเงินเพิ่มเติมในการปรับแก้งานแปลใหม่

2. การแปลบทคัดย่อ (Abstract)  นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2.1  อัตราค่าแปลบทคัดย่อ (Abstract)
  อัตราค่าแปลบทคัดย่อ (Abstract) เรื่องละ 1,000 บาท  (ไม่เกิน 2 หน้า A4) ในกรณีเกิน 2 หน้าจะคิดอัตราค่าแปลเพิ่มหน้าละ 500 บาท

–  ชำระเงินค่าแปลบทคัดย่อ (Abstract) เต็มจำนวนพร้อมนำส่งต้นฉบับบทคัดย่อ (Abstract)  ด้วยตนเองเท่านั้น
2.2.  การส่งต้นฉบับบทคัดย่อ (Abstract)
–  บทคัดย่อ (Abstract)  จะต้องได้รับการพิจารณาและได้รับการอนุมัติจากทางบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จะไม่รับผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบทคัดย่อ (Abstract) ที่สถาบันภาษา ฯ แปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว

***  หากมีการเปลี่ยนแปลงต้นฉบับบทคัดย่อ (Abstract) สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม  จะคิดอัตราการเปลี่ยนแปลงในแต่ละส่วนของบทคัดย่อ  ส่วนละ 200 บาท (ไม่เกิน 3 บรรทัด)
–  กรอกรายละเอียด  ชื่อ  ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์  ชื่อเรื่องบทคัดย่อ (Abstract) ในแบบฟอร์มให้ชัดเจน  เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับเจ้าของบทคัดย่อ (Abstract)
2.3  การรับบทคัดย่อ (Abstract)   คืน
–  สามารถรับบทคัดย่อ (Abstract)  คืนภายใน 10 วันทำการหลังจากส่งต้นฉบับ

2.4.  อัตราค่าบริการ การแปลบทคัดย่อ (Abstract) กรณีเร่งด่วน      –  งานเร่งด่วนภายใน 3 วัน (วันทำการหลังจากส่งต้นฉบับ)  คิดอัตราค่าแปลเรื่องละ 1,600  บาท
–  งานเร่งด่วนภายใน 5 วัน (วันทำการหลังจากส่งต้นฉบับ)  คิดอัตราค่าแปลเรื่องละ 1,400  บาท
–  งานเร่งด่วนภายใน 7 วัน (วันทำการหลังจากส่งต้นฉบับ)  คิดอัตราค่าแปลเรื่องละ 1,200  บาท
หมายเหตุ  หากท่านรับงานแปลคืนแล้วเกิดการสูญหาย  และประสงค์จะขอเอกสารฉบับใหม่จะต้อง ชำระเงินเพิ่มฉบับละ 100 บาท  (งานแปล 1 เรื่อง นับเป็น 1 ฉบับ)