ประกาศ! รายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

ดาวน์โหลดรายชื่อ     ที่นี่                                                 

ข้อกำหนดการเข้าสอบ TOEIC

1) ผู้เข้าสอบ (รอบเช้า) รายงานตัวเวลา 09.00 – 09.30 น. และ (รอบบ่าย) รายงานตัวเวลา 13.00 – 13.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า หากมาสายจะหมดสิทธิ์สอบ

2) ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประจำตัวประชาชน ทั้ง 2 บัตรในการเข้าสอบ

3) ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น และต้องสวมหน้ากากอนามัย มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ

4) ผู้เข้าสอบที่มีเหล็กดามภายในร่างกาย รวมถึงผู้ที่ใช้อุปกรณ์ช่วยฟัง ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดงในวันสอบ (ฉบับจริงเท่านั้น) มิฉะนั้นจะถูกปฏิเสธการเข้าสอบ

5) ผู้เข้าสอบที่ขอ ใบรับรองสถานภาพนักศึกษา  กรุณาติดต่อขอรับใบรับรองฯ ที่ห้อง 653

6) หากชื่อ-สกุล หรือรหัสนักศึกษาผิด สามารถแก้ไขได้ในวันที่เข้าสอบ