HSK/HSKK Tests

2021 Chinese Proficiency Tests Dates HSK and HSKK Chinese Proficiency Tests สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ILAC) ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี (CISSDU) ร่วมจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบ Post – test วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลด  ที่นี่ ข้อกำหนดการเข้าสอบ ผู้เข้าสอบ (รอบเช้า) รายงานตัวเวลา 08.30 – 09.00 น. (รอบบ่าย) รายงานตัวเวลา 12.30 – 13.00 น. ณ อาคาร 11 ชั้น

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK) วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ  ที่นี่ หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ:1. บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 2. ปากกา ดินสอ ยางลบ เวลาในการทดสอบ:HSK 1: สอบเวลา 13.30-14.05 น. ณ ห้อง 11703/2 อาคาร 11