HSK/HSKK Tests

2021 Chinese Proficiency Tests Dates

HSK and HSKK Chinese Proficiency Tests

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ILAC) ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี (CISSDU)
ร่วมจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ทั้งการสอบข้อเขียน (HSK)
ทั้ง 6 ระดับ และการสอบพูด (HSKK) ทั้ง 3 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. วันเวลารับสมัคร และวันเวลาสอบ
  2021 HSK / HSKK / YCT Program
วันสอบ
考试日期
Test Dates
วันสุดท้ายที่รับสมัคร
报名截止日期
Deadline for Registration 
สถานที่สอบ
考试地点
Test Place
โครงการ
项目
Project
      กรุงเทพฯ
曼谷
Bangkok
สุพรรณบุรี
素攀

Suphan
 
9 มกราคม 64
JAN 9
วันเสาร์
SAT
13 ธันวาคม 63
DEC 13, 2020
เปิดสอบ
Open 
เปิดสอบ
Open
HSK
6 กุมภาพันธ์ 64
FEB 6
วันเสาร์
SAT
10 มกราคม 64
JAN 10
  เปิดสอบ
Open
HSK  YCT
20 มีนาคม 64
MAR 20
วันเสาร์
SAT
21 กุมภาพันธ์ 64
FEB 21
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
HSK
10 เมษายน 64
APR 10
วันเสาร์
SAT
14 มีนาคม 64
MAR 14
  เปิดสอบ
Open
HSK  HSKK
15 พฤษภาคม 64
MAY 15
วันเสาร์
SAT
18 เมษายน 64
APR 18
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
HSK
19 มิถุนายน 64
JUN 19
วันเสาร์
SAT
23 พฤษภาคม 64
MAY 23
 เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
HSK
18 กรกฎาคม 64
JUL 18
วันอาทิตย์
SUN
21 มิถุนายน 64
JUN 21
 เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
HSK
21 สิงหาคม 64
AUG 21
วันเสาร์
SAT
25 กรกฎาคม 64
JUL 25
  เปิดสอบ
Open
YCT
22 สิงหาคม 64
AUG 22
วันอาทิตย์
SUN
26 กรกฎาคม 64
JUL 26
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
HSK
11 กันยายน 64
SEP 11
วันเสาร์
SAT
15 สิงหาคม 64
AUG 15
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
HSK
17 ตุลาคม 64
OCT 17
วันอาทิตย์
SUN
20 กันยายน 64
SEP 20
  เปิดสอบ
Open
HSK  HSKK
23 ตุลาคม 64
OCT 23
วันเสาร์
SAT
26 กันยายน 64
SEP 26
  เปิดสอบ
Open
YCT
14 พฤศจิกายน 64
NOV 21
วันอาทิตย์
SUN
18 ตุลาคม 64
OCT 18
  เปิดสอบ
Open
YCT
20 พฤศจิกายน 64
NOV 20
วันเสาร์
SAT
24 ตุลาคม 64
OCT 24
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
HSK
5 ธันวาคม 64
DEC 5
วันอาทิตย์
SUN
8 พฤศจิกายน 64
NOV 8
  เปิดสอบ
Open
HSK  HSKK

 ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

 1. ปรับตามประกาศ HANBAN ตั้งแต่การสอบเดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป
HSK สอบข้อเขียน HSKK สอบพูด (Speaking test)
ภาษาจีนระดับ 1             500    บาท ระดับต้น          500     บาท
ภาษาจีนระดับ 2             700    บาท ระดับกลาง       700     บาท
ภาษาจีนระดับ 3             900    บาท ระดับสูง           800     บาท
ภาษาจีนระดับ 4          1,200    บาท
ภาษาจีนระดับ 5          1,600    บาท
ภาษาจีนระดับ 6          2,000    บาท
 1. สถานที่จัดสอบ (Test venues)
  1) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ (Suan Dusit University – Bangkok)
  2) สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี (C.I. Suan Dusit University – Suphan Buri)
  ** รับบัตรเลขที่สอบภายในวันสอบ
 1. Test dates
  HSK
ช่วงเช้า
Morning Sessions
09:00 – 09:50 09:00 – 10:40 09:00 – 11:15
ระดับ Levels 2 4 6
ช่วงบ่าย
Afternoon Sessions
13:30 – 14:05 13:30 – 14:55 13:30 – 15:30
ระดับ Levels 1 3 5

HSKK

เวลาโดยประมาณ 16:30 17:00 17:30
ระดับ Levels ต้น กลาง สูง

เวลาในการสอบ HSKK เป็นเวลาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนผู้เข้าสอบ กรุณาติดตามรายชื่อที่ประกาศบนเว็บไซต์สถาบันภาษาฯ ก่อนสอบอีกครั้งหนึ่ง

 1. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครสอบ
  1) ใบสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่หรือที่
  เว็บไซต์ http://www.confucius.dusit.ac.th
  2) รูปถ่ายสุภาพหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาขนาด 1½ นิ้ว จำนวน 2 รูป ด้าน
  หลังรูปให้เขียนชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
  3) สำเนาบัตรประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง
  4) การโอนเงินค่าสมัครสอบ สามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 079-7-19799-3 ชื่อบัญชี นางสาวกฤติกา ลีลาพตะ, นางสาวสุกัญญา จันทราภรณ์, นางสาววลัยพร อ่อนน้อมดี

     ดาวน์โหลดใบสมัคร           hskform              hskkform

 1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
  ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา
 1. สถานที่รับสมัครเปิดรับสมัครสอบ 2 ทาง คือ
  7.1 สมัครด้วยตนเอง
  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  ที่อยู่ :  อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1213 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300
  เบอร์โทรศัพท์:  02-2445260-1 Fax : 02-244-5261

7.2 สมัครทางไปรษณีย์
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ หรือที่ http://www.confucius.dusit.ac.th
ส่งใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานการสมัคร ตามข้อ 5 ตามรายละเอียดดังนี้

1)   สมัครสอบ ณ ศูนย์สอบกรุงเทพฯ ส่งใบสมัครที่
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1213
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300

2)   สมัครสอบ ณ ศูนย์สอบสุพรรณบุรี ส่งใบสมัครที่
สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
57 หมู่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า
ถนนป่าโมก-สุพรรณบุรี
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

หมายเหตุ
1) วันสุดท้ายของการสมัครเพื่อสอบที่สถาบันภาษาฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์สอบกรุงเทพฯ ให้ยึดตามตารางที่ประกาศโดยสถาบันภาษาฯ บนเว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ เป็นหลัก
2) การสมัครทางไปรษณีย์ต้องแนบหลักฐานการโอนเงินมาด้วยทุกครั้ง สถาบันภาษาฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครที่ไม่มีหลักฐานการโอนเงินแนบมาด้วย
3) สถาบันภาษาฯ สงวนสิทธ์ไม่รับใบสมัครที่มาถึงสถาบันภาษาฯ หลังวันสุดท้ายของการสมัคร ให้ผู้สมัครติดต่อสถาบันภาษาฯ หากไม่พบรายชื่อผู้สมัครที่ประกาศบนเว็บไซต์ ทั้งนี้เงินค่าสมัครที่โอนผ่านธนาคารแล้วผู้สมัครสามารถเก็บไว้เป็นค่าสมัครสอบครั้งถัดไป หรือขอให้สถาบันขงจื่อโอนคืนโดยค่าโอนเป็นภาระของผู้สมัคร

 1. การประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ
  สถาบันภาษาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด ที่ประสงค์สอบ ณ ศูนย์สอบสถาบันภาษาฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ 3 – 4 วันก่อนสอบบนเว็บไชต์ของสถาบันภาษาฯ http://ilac.dusit.ac.th
 2. การสอบ
  1) ตรวจสอบห้องสอบผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ 3 – 4 วันก่อนวันสอบ
  2) ให้ผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาที่ประกาศอย่างน้อย 30 นาที หากการสอบได้เริ่มขึ้นแล้วจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
  3) นำบัตรประชาชนมาในการสอบทุกครั้ง
 3. การรับผลสอบ
  1)ในกรณีที่ผู้เข้าสอบต้องการให้ส่งผลทางไปรษณีย์จะมีค่าธรรมเนียม 50 บาท โดยสถาบันภาษาฯ จะใช้ที่อยู่ที่ผู้เข้าสอบเขียนไว้ที่ใบสมัครกรุณาเขียนด้วยลายมือบรรจงเพื่อผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบ
  2)สถาบันภาษาฯ จะเก็บผลสอบของผู้เข้าสอบที่แสดงความประสงค์มารับ ณ สถาบันภาษาฯ ไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากวันสอบ หากไม่มารับในระยะเวลาที่กำหนด สถาบันภาษาฯ จะส่งกลับสถาบันขงจื่อ สุพรรณบุรี  ทั้งนี้สถาบันภาษาฯ สงวนสิทธ์ไม่รับผิดชอบติดตามผลสอบที่มารับหลังระยะเวลาดังกล่าว
 4. ตรวจผลสอบวัดความรู้ภาษาจีนออนไลน์ ที่ http://www.chinesetest.ch
 5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  ที่อยู่ : อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1213 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300 เบอร์โทรศัพท์:  02-2445260-1 Fax : 02-244-5261 เว็บไซต์: http://ilac.dusit.ac.th

         สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
         57 หมู่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า ถนนป่าโมก-สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
         สุพรรณบุรี 72000 เบอร์โทรศัพท์:  035-969624, 0846632760 
         E-mail: hskyct.cissdu@gmail.com