ประกาศ! รายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลดรายชื่อ   ที่นี่

ข้อกำหนดการเข้าสอบ TOEIC

1.รายงานตัวหน้าห้องสอบ รอบเช้าเวลา 08.30 – 09.00 น. รอบบ่ายเวลา 12.30 – 13.00 น. มาสายจะหมดสิทธิ์สอบนะคะ

2.แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประจำตัวประชาชน ทั้ง 2 บัตร มีไม่ครบและไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์สอบโทอิคฯ หมดสิทธิ์สอบนะคะ

3.แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น และต้องสวมหน้ากากอนามัย มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบค่ะ

4.การจัดสอบถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์การบริหารสถานการณ์โควิท 1- (ศบค.) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อย่างเคร่งครัด

5.หากชื่อ-สกุล หรือรหัสประจำตัวนักศึกษาผิด สามารถแก้ไขได้ในวันที่เข้าสอบค่ะ

6.รายละเอียดอื่น ๆ ดูได้จากข้อกำหนดฯ แนบท้ายประกาศนะคะ

ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบค่ะ