Winter TOEIC Course

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป จำนวน 30 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ความรู้เพื่อสอบโทอิคหรือใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน อบรมในวันจันทร์-ศุกร์ (วันละ 3 ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. รับสมัครถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เริ่มอบรมวันที่