ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK) วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ  ที่นี่ สถานที่สอบ อาคาร 2 (ระดับ 1 ห้อง 2310, ระดับ 3 และ 4 ห้อง 2210, ระดับ 5 ห้อง 2211) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK) วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ  ที่นี่ หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ: เวลาในการทดสอบ:HSK 1: สอบเวลา 13.30-14.05 น. ณ ห้อง 11703/2 อาคาร 11 ชั้น 7 HSK 2: สอบเวลา 09.00-09.50 น.