ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK) วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ  ที่นี่ สถานที่สอบ อาคาร 2 (ระดับ 1 ห้อง 2310, ระดับ 3 และ 4 ห้อง 2210, ระดับ 5 ห้อง 2211) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร