ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK) วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ  ที่นี่


สถานที่สอบ อาคาร 2
(ระดับ 1 ห้อง 2310, ระดับ 3 และ 4 ห้อง 2210, ระดับ 5 ห้อง 2211)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
 
 
ข้อตกลงในการเข้าสอบ HSK
1) ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางโดยเอกสารระบุตัวตน ต้องมีภาพใบหน้าบุคคลและ
    ข้อความชัดเจน อีกทั้งมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน
2) ผู้เข้าสอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาสอบ เพื่อลงทะเบียนและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสอบ
3) ผู้เข้าสอบต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (บนแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม) หรือ เอกสารรับรองฉีดวัคซีนที่ออกโดย
    สถานที่ฉีดวัคซีน (ฉบับจริง) หรือ เอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Certificate of Covid-19 Vaccination /
    Vaccine Passport) ฉบับจริง มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ
4) ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบ ปากกา ดินสอ ยางลบ มาด้วยตนเอง
5) ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ
 
 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมีการจัดงานสำหรับบุคคลทั่วไป จึงไม่สะดวกให้บริการที่จอดรถสำหรับผู้เข้าสอบ ขออภัยในความไม่สะดวก