English Discoveries application form

การสมัครใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ชุด English Discoveries Online 1.  นักศึกษา สมัครใช้งานโปรแกรมฯ ได้ที่ https://goo.gl/KSUYuN  (ใบสมัครออนไลน์) หรือ สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ห้อง 1212 อาคาร 1 ชั้น 2

English Discoveries q&a

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 มีรหัสผู้ใช้งานโปรแกรมฯ อย่างไร ตอบ    นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 ทุกคน สามารถใช้งานโปรแกรมฯ โดยมีรหัสผู้ใช้งาน (username) เป็นรหัสนักศึกษาทุกหลัก และรหัสผ่าน (password) เป็นรหัสนักศึกษา 5 หลักสุดท้าย

โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ชุด English Discoveries Online สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ชุด English Discoveries Online เปิดให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตใช้งานแล้ว ด้วย Smartphone, Tablet หรือ Computer ผ่าน Web Browser เช่น Google Chrome, Firefox ที่ URL: https://ed.engdis.com/dusit

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าอบรมภาษาอังกฤษ English Course วันที่ 24 ก.ค. – 3 ส.ค. 2560

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ รายชื่อนักศึกษาอบรมภาษาอังกฤษ English Course หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเตรียมดินสอ 2B มาในวันแรกของการอบรม เนื่องจากจะมีการทดสอบเพื่อวัดผลก่อนการเรียน (Pre-test) อบรมระหว่างเวลา 9.30 – 15.30 น.

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม SDU-TEC วันที่ 20 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2560

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ รายชื่อนักศึกษาอบรม SDU-TEC หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเตรียมดินสอ 2B มาในวันแรกของการอบรม เนื่องจากจะมีการทดสอบเพื่อวัดผลก่อนการเรียน (Pre-test)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ TOEIC วันที่ 16 มิถุนายน 2560

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ รายชื่อนักศึกษาเข้าทดสอบ TOEIC ข้อตกลงในการเข้าสอบ 1. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง และ บัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับจริงมาในวันสอบ 2. ผู้สอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน 3. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกำหนดให้เท่านั้น 4. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK, HSKK) วันที่ 20 พฤษภาคม 2560

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่:  รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบภาษาจีน หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ: 1. บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 2. ปากกา ดินสอ ยางลบ เวลาในการทดสอบ: HSK: 1. HSK 2: สอบเวลา 09.00 – 09.50 น.

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม TOEIC 2 วันที่ 22 พ.ค.-2 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ รายชื่อนักศึกษาอบรม TOEIC 2 หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเตรียมดินสอ 2B มาในวันแรกของการอบรม เนื่องจากจะมีการทดสอบเพื่อวัดผลก่อนการเรียน (Pre-test)

การให้บริการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ

การให้บริการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษา  บุคลากร  และอาจารย์ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ  เปิดให้บริการต่อเนื่องตลอดทั้งปี 1.1  หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) จุดประสงค์ของหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ คือ ผู้เรียนสามารถพูดคุยในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น การให้ความเห็น การร้องขอ การร้องเรียนอย่างสุภาพ การเอาตัวรอดในต่างประเทศ การพูดคุยอย่างอิสระและการผูกมิตร

บริการจัดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ TOEIC

    สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้บริการจัดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานโทอิค (TOEIC) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีขั้นตอนและเงื่อนไขสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ดังนี้ สำหรับนักศึกษา : 1. นักศึกษาที่ศึกษาในกรุงเทพมหานคร สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ห้อง 1212