ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม SDU-TEC วันที่ 20 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2560

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ รายชื่อนักศึกษาอบรม SDU-TEC

หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเตรียมดินสอ 2B มาในวันแรกของการอบรม
เนื่องจากจะมีการทดสอบเพื่อวัดผลก่อนการเรียน (Pre-test)