การให้บริการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ

การให้บริการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษา  บุคลากร  และอาจารย์ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ  เปิดให้บริการต่อเนื่องตลอดทั้งปี

1.1  หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
จุดประสงค์ของหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ คือ ผู้เรียนสามารถพูดคุยในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น การให้ความเห็น การร้องขอ การร้องเรียนอย่างสุภาพ การเอาตัวรอดในต่างประเทศ การพูดคุยอย่างอิสระและการผูกมิตร

รายละเอียดหลักสูตร ช.ม.ต่อสัปดาห์/ ช.ม.ทั้งหมด วันเวลาอบรม ค่าเล่าเรียน
1. หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
(English Conversation: Elementary Level)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียน แต่ขาดการศึกษาหรือปฏิบัติ และอาจลืมเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ได้เรียนมาแล้ว
3/36

 

 

 

 

วันอาทิตย์
9.00-12.00 น.
2,900 บาท

 

 

2. หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษก่อนระดับกลาง
(English Conversation: Pre-Intermediate Level)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษบางส่วนจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยหรือได้มีการเรียนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีโอกาสที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแต่เฉพาะในระดับที่จำกัด
3/36

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์
9.00-12.00 น. 
2,900
บาท 
3. หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษระดับกลาง
(English Conversation: Intermediate Level)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษเป็นครั้งคราวในชีวิตประจำวันหรือได้มีโอกาสศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมหลังจบจากโรงเรียน ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษด้วยความเชื่อมั่นในระดับหนึ่ง แต่ยังต้องการพัฒนาทักษะการพูดให้คล่องแคล่วรวมทั้งทักษะ ในด้านอื่นๆ
3/36

 

วันอาทิตย์
13.00-16.00 น.
2,900 บาท

 

1.2  หลักสูตรไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ (Grammar in Use)
หลักสูตรนี้สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาความเข้าใจในระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนเรียนรู้เพิ่มเติมในขั้นสูงหลักสูตรนี้เน้นการปรับพื้นฐานของผู้เรียนในเรื่องเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษกับบุคคลอื่น โดยมีการสอดแทรกแบบฝึกหัดที่เพิ่มพูนทักษะการพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งจะเป็นการนำไวยากรณ์ที่ได้เรียนในห้องเรียนไปฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่ว่า “เรียนเข้าใจ ใช้ได้จริง”

รายละเอียดหลักสูตร ช.ม.ต่อสัปดาห์/ ช.ม.ทั้งหมด วันเวลาอบรม ค่าเล่าเรียน
4. หลักสูตรไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้
ระดับต้น 
(English Grammar in Use: Elementary Level)
เนื้อหาของหลักสูตรนี้ครอบคลุมในหัวข้อหลักของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแต่เน้นรายละเอียดในระดับต้นเท่านั้น หัวข้อที่เรียนได้แก่ noun, verb, adjective, adverb, preposition และ tenses มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ได้ศึกษา เข้าใจและสามารถแยกแยะหน้าที่ และการใช้งานของแต่ละหัวข้อในเบื้องต้น
3//36 วันอาทิตย์

13.00-16.00 น

 

2,900 บาท
5. หลักสูตรไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้
ระดับกลาง 
(English Grammar in Use: Intermediate Level)
หลักสูตรนี้เนื้อหายังคงครอบคลุมหัวข้อหลักของไวยากรณ์ที่เรียนในหลักสูตรระดับต้นแต่เพิ่มรายละเอียดและการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น ในหลักสูตรนี้จะครอบ คลุมมากขึ้นในเรื่องของ Part of speech และประโยคแบบต่าง ๆ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอ่านให้เข้าใจ และเขียนได้ถูกต้อง สำหรับหลักสูตรนี้ได้มีการบูรณาการสอดแทรกแบบฝึกหัดต่าง ๆ เพื่อเน้นการใช้หลักไวยากรณ์ในการฝึกฝนทักษะการพูด การอ่าน และการเขียน
3//36 วันอาทิตย์

13.00-16.00 น

 

 

2,900 บาท
6. หลักสูตรไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้
ระดับสูง 
(English Grammar in Use: Advanced Level)
หลักสูตรนี้จะเน้นศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้เป็นการต่อยอดจากหลักสูตร ระดับกลางในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถประมวลความรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับต้น เพื่อฝึกฝนให้ใช้ได้จริงในการทำงานหรือเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อไป
3//36 2,900 บาท
7. ไวยากรณ์และคำศัพท์เพื่อการเตรียมตัวสอบ TOEIC
(Word and Grammar for TOEIC)
ศึกษาและฝึกฝนการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและคำศัพท์ที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ซึ่งเป็นการปูพื้นฐาน สำหรับการเรียนหลักสูตรเตรียมตัวสอบ TOEIC ในขั้นสูงต่อไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อสอบ TOEIC และผู้ที่ต้องการฝึกฝน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะด้านไวยากรณ์ให้มีพื้นฐานดียิ่งขึ้น
6/60 อาทิตย์

9.00-12.00 น

13.00-16.00 น

 

 

 

5,800 บาท