บริการจัดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ TOEIC

toeic-test

 

 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้บริการจัดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานโทอิค (TOEIC) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีขั้นตอนและเงื่อนไขสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ดังนี้

สำหรับนักศึกษา :

1. นักศึกษาที่ศึกษาในกรุงเทพมหานคร สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ห้อง 1212 อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในวันและเวลาที่กำหนดสำหรับการจัดสอบในรอบนั้น ๆ

2. นักศึกษาที่ศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะดำเนินการจัดสอบตามวันเวลาที่วิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งกำหนด

3. อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ คนละ 1,000 บาท ชำระในวันที่สมัคร

4. นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ในวันสมัครสอบ (ทั้ง 2 บัตร) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ เลขที่นั่งสอบ วัน เวลา และสถานที่จัดสอบ ได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ( www.ilac.dusit.ac.th ) อย่างน้อย 2 วันก่อนสอบ 

6. นักศึกษาต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น

สำหรับบุคลากร:

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ห้อง 1212 อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในวันและเวลาที่กำหนดสำหรับการจัดสอบในรอบนั้น ๆ

2. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หากประสงค์จะเข้าสอบ ณ กรุงเทพมหานคร ให้สมัครสอบด้วยตนเองตามข้อ 1

3. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และประสงค์จะเข้าสอบ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะดำเนินการจัดสอบตามวันเวลาที่วิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งกำหนด

4. อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ คนละ 1,500 บาท ชำระในวันที่สมัคร

5. บุคลากรต้องแสดงบัตรประจำตัวบุคลากรและบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ในวันสมัครสอบ (ทั้ง 2 บัตร) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

6. บุคลากรสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ เลขที่นั่งสอบ วัน เวลา และสถานที่จัดสอบ ได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ( www.ilac.dusit.ac.th ) อย่างน้อย 2 วันก่อนสอบ 

7. บุคลากรต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น

เงื่อนไขในการบริการจัดสอบ

1. การให้บริการจัดสอบแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้สมัครสอบไม่ต่ำกว่า 30 คน หากมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนข้างต้น สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการจัดสอบเป็นรอบถัดไปหรือจนกว่าจะมีผู้สมัครสอบครบตามจำนวน

2. ในวันสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวบุคลากร และ บัตรประจำตัวประชาชน (ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน) ทั้ง 2 บัตร และต้องเห็นภาพใบหน้าบุคคลชัดเจน

3. กรณีที่ผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการเข้าสอบ และถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสอบโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการทดสอบโทอิค จำกัด (ประเทศไทย) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครสอบและไม่เลื่อนการสอบ 

4. ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าสอบได้ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครและไม่เลื่อนการสอบ 

การรับผลสอบ

1. ผู้เข้าสอบ ณ กรุงเทพมหานคร สามารถรับผลสอบด้วยตนเอง ณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ นับจากวันถัดจากวันสอบ

2. ผู้เข้าสอบ ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สามารถรับผลสอบ ณ วิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งที่เข้าสอบ ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ นับจากวันถัดจากวันสอบ

3. หากผู้เข้าสอบไม่สามารถมารับผลสอบได้ด้วยตนเอง จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจและลงนามในเอกสารเพื่อให้ผู้มีชื่อรับมอบอำนาจสามารถรับผลสอบแทนได้ หากเกิดกรณีผลการสอบสูญหาย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560