ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK) วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ  ที่นี่

ข้อกำหนดการสอบ HSK

1) ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางโดยเอกสารระบุตัวตน ต้องมีภาพใบหน้าบุคคลคมชัด และมีข้อความชัดเจน อีกทั้งมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับจากวันสอบ
2) ผู้เข้าสอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 30 นาที เพื่อลงทะเบียนและตรวจวัดอุณหภูมิก่อน
3) ผู้เข้าสอบต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (บนแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม) หรือ เอกสารรับรองฉีดวัคซีนที่ออกโดยสถานที่ฉีดวัคซีน(ฉบับจริง) หรือเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Certificate of Covid-19 Vaccination / Vaccine Passport) ฉบับจริงมิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ
4) ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบ ปากกา ดินสอ2B ขึ้นไป ยางลบ มาด้วยตนเอง
5) ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในระหว่างการสอบ มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมีการจัดงานสำหรับบุคคลทั่วไป จึงไม่สะดวกให้บริการที่จอดรถสำหรับผู้เข้าสอบ ขออภัยในความไม่สะดวก