การจัดสอบวัดทักษะภาษาจีน HSK และ HSKK ประจำปี พ.ศ. 2560

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ILAC) ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี (CISSDU) ร่วมจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ทั้งการสอบข้อเขียน (HSK) ทั้ง 6 ระดับ และการสอบพูด (HSKK) ทั้ง 3 ระดับ

การบริการจัดอบรมศิลปะตะวันตก (บัลเล่ต์)

จัดหลักสูตรสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ขึ้นไปหรืออายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจ โดยเปิดให้บริการปีละ 2 ครั้งตามภาคการศึกษา มีรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร วันเวลาอบรม ค่าอบรม จัดอบรมนาฏศิลป์ตะวันตก (บัลเล่ต์) สำหรับเยาวชน

การจัดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษโดยการสอบ TOEIC

การจัดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษโดยการสอบ สำหรับนักศึกษา : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้บริการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษโดยการจัดสอบ TOEIC ตามความประสงค์ของคณะ/หลักสูตรวิชาต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ติดต่อประสานงานกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อแจ้งความจำนงในการจัดสอบ 1.1  รายละเอียดการจัดสอบ TOEIC – ในการจัดสอบแต่ละครั้งจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบต้องไม่น้อยกว่า 30 คน

การบริการแปลงานวิชาการและเอกสารต่างๆ

สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดให้บริการงานแปลภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา บุคลากร  อาจารย์และบุคคลทั่วไป ได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1212

การจัดสอบวัดทักษะภาษาจีน HSK และ HSKK

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ILAC) ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี (CISSDU) ร่วมจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ทั้งการสอบข้อเขียน (HSK) ทั้ง 6 ระดับ และการสอบพูด (HSKK) ทั้ง 3 ระดับ

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (Self-Access Language Learning Center)

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  เป็นบริการที่จัดให้กับนักศึกษา  บุคลากรและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่สนใจและต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1216  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมที่ 1  การเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  โดยใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย Tell Me More เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและเลือกบทเรียนที่สนใจได้ด้วยตนเอง กิจกรรมที่