Category: บริการ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ TOEIC วันที่ 23 กันยายน 2560

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ รายชื่อนักศึกษาสอบ TOEIC ข้อตกลงในการเข้าสอบ 1. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง และ บัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับจริงมาในวันสอบ 2. ผู้สอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน 3. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกำหนดให้เท่านั้น 4. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เช่น โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาข้อมือทุกประเภท กุญแจรถระบบอิเล็คทรอนิกส์ thumb drive เครื่องเล่น MP3 5. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่นำมาติดตัวเข้าห้องสอบ เช่น กระเป๋าถือ เอกสาร ทรัพย์สินมีค่าต่างๆ 6. ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าเจ้าหน้าที่จะแจ้งว่ากระบวนการสอบเสร็จสิ้น 7. ในวันสอบให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา 8. หากหลักฐานตามข้อ (1) ไม่ครบจะไม่สามารถเข้าสอบและรับผลสอบได้

การให้บริการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ

การให้บริการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษา  บุคลากร  และอาจารย์ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ  เปิดให้บริการต่อเนื่องตลอดทั้งปี 1.1  หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) จุดประสงค์ของหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ คือ ผู้เรียนสามารถพูดคุยในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น การให้ความเห็น การร้องขอ การร้องเรียนอย่างสุภาพ การเอาตัวรอดในต่างประเทศ การพูดคุยอย่างอิสระและการผูกมิตร รายละเอียดหลักสูตร ช.ม.ต่อสัปดาห์/ ช.ม.ทั้งหมด วันเวลาอบรม ค่าเล่าเรียน 1. หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น (English Conversation: Elementary Level) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียน แต่ขาดการศึกษาหรือปฏิบัติ และอาจลืมเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ได้เรียนมาแล้ว 3/36         วันอาทิตย์ 9.00-12.00 น. 2,900 บาท     2. หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษก่อนระดับกลาง (English Conversation: Pre-Intermediate Level) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษบางส่วนจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยหรือได้มีการเรียนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีโอกาสที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแต่เฉพาะในระดับที่จำกัด 3/36 […]

บริการจัดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ TOEIC

    สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้บริการจัดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานโทอิค (TOEIC) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีขั้นตอนและเงื่อนไขสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ดังนี้ สำหรับนักศึกษา : 1. นักศึกษาที่ศึกษาในกรุงเทพมหานคร สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ห้อง 1212 อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในวันและเวลาที่กำหนดสำหรับการจัดสอบในรอบนั้น ๆ 2. นักศึกษาที่ศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะดำเนินการจัดสอบตามวันเวลาที่วิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งกำหนด 3. อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ คนละ 1,000 บาท ชำระในวันที่สมัคร 4. นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ในวันสมัครสอบ (ทั้ง 2 บัตร) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ เลขที่นั่งสอบ วัน เวลา และสถานที่จัดสอบ ได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม […]

บริการแปลงานวิชาการและเอกสารต่างๆ

สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดให้บริการงานแปลภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา บุคลากร  อาจารย์และบุคคลทั่วไป ได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1212 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การแปลเอกสารและบทความ 1.1  อัตราค่าแปลเอกสารและบทความ –  อัตราค่าแปลประมาณหน้าละ 500 บาท  (ขึ้นอยู่ปริมาณเนื้อหาในเอกสารต้นฉบับ)  ทั้งการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย –  ชำระเงินเต็มจำนวนพร้อมนำส่งต้นฉบับเอกสารด้วยตนเอง 1.2  การส่งต้นฉบับเอกสารการแปล –  สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม  จะพิจารณาเอกสารต้นฉบับเพื่อประเมินราคาและแจ้งให้ผู้แปลทราบล่วงหน้า –  ผู้แปลจะต้องกรอกรายละเอียด  ชื่อ  ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์  ชื่อเรื่องบทคัดย่อ (Abstract) ในแบบฟอร์มให้ชัดเจน 1.3  การรับงานแปลคืน –  ระยะเวลาในการรับงานแปลเอกสารคืน  10-15 วันทำการ  หลังส่งต้นฉบับ(ถ้าเป็นงานด่วนจะคิดอัตราค่าบริการเพิ่มเติมตามสัดส่วนของงานแปล)  […]

การจัดสอบวัดทักษะภาษาจีน HSK และ HSKK

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ILAC) ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี (CISSDU) ร่วมจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ทั้งการสอบข้อเขียน (HSK) ทั้ง 6 ระดับ และการสอบพูด (HSKK) ทั้ง 3 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันเวลารับสมัคร และวันเวลาสอบ     2016 HSK Program วันสอบ 考试日期 Test Dates วันสุดท้ายที่รับสมัคร 报名截止日期 Deadline for Registration  สถานที่สอบ 考试地点Test Place วันประกาศ ผลสอบ 成绩公布日期 Date of Results Announced กรุงเทพฯ 曼谷 Bangkok สุพรรณบุรี素攀 Suphan 9 มกราคม 2559 1月9日 […]

Skip to toolbar